Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Vĩ
Ngày gửi: 10h:47' 28-04-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHƠN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND Chơn Thành, ngày tháng năm 2017


KẾ HOẠCH
Cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, UBND huyện Chơn Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND huyện, HĐND, UBND cấp xã.
- Công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng. Qua đó giảm chi phí về thời gian, kinh phí cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.
- Cập nhật kịp thời, đầy đủ tất cả các thủ tục hành chính được UBND công bố, bổ sung trong các lĩnh vực; phấn đấu 80% người dân, tổ chức hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính.
2. Yêu cầu
a. Cải cách thể chế
- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, khả thi; tập trung vào đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của từng đơn vị, địa phương phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, địa phương.
- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở tất cả các lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật mới ban hành.
b. Cải cách thủ tục hành chính
- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của từng cấp, từng ngành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai cải cách hành chính.
- Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND huyện.
- Công khai, minh bạch thủ tục hành chính; tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp. Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính.
- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG
1. Cải cách thể chế
a. Tham mưu UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.
b. Soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.
- Cơ quan chủ trì: Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; HĐND, UBND cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2017.
c. Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm kịp thời kiến nghị những văn bản không phù hợp đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện.
- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã.
- Cơ quan tổng hợp: Phòng Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2017.
 
Gửi ý kiến