Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch văn thư lưu trữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thắm (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 21-04-2017
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10 /KH-THĐĐ
 Đỗ Động, ngày 28 tháng 01 năm 2017


KẾ HOẠCH
Công tác văn thư lưu trữ năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 56 /KH-GD&ĐT của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai ngày 27/12/2016 về Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2017;
Trường Tiểu học Đỗ Động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017với những nội dung trọng tâm như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; đưa công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nền nếp.
Từng bước hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, để đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điểu hành và sử dụng tài liệu lưu trữ.
2. Yêu cầu:
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn thư, lưu trữ trong đó chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, bảo quản, sử dụng con dấu và bố trí kho, phòng lưu trữ tài liệu, công tác thu thập, chỉnh lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ.
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư - lưu trữ cũng như giá trị tài liệu lưu trữ đối với viên chức của Nhà trường.
- Tạo bước chuyển biến, đưa công tác văn thư - lưu trữ của trường có nề nếp tốt và thực hiện đúng quy định của về nghiệp vụ.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2017.
- Quản lý, cập nhật thông tin hồ sơ công chức cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Lập đầy đủ sổ sách để theo dõi công văn đi - đến.
- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ khoa học.
.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Chỉ đạo thực hiện:
- Ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường chỉ đạo tới nhân viên Văn thư nhà trường thực hiện công tác văn thư - lưu trữ theo đúng quy định.
- Nhân viên Văn thư nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động nghiệp vụ trình BGH ký duyệt.
- Chủ động thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo đúng quy định và tư vấn với BGH về công tác này.
2. Công tác văn thư:
2.1. Soạn thảo văn bản:
- Thực hiện đúng theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
- Cập nhật thường xuyên các văn bản mới có liên quan đến công tác.
- Việc soạn thảo các văn bản phải đúng thể thức, phát hành các văn bản hạn chế tối đa những thiếu sót.
2.2. Quản lý văn bản đi - đến:
- Lập các loại hồ sơ sổ sách theo đúng quy định.
- Thực hiện đúng, đầy đủ theo trình tự quản lý văn bản đi - đến, cụ thể:
Văn bản đi:
+ Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày, ghi số, ký hiệu, ngày ban hành của văn bản.
+ Đăng ký văn bản đi.
+ Làm thủ tục chuyển phát văn bản đi.
+ Lưu văn bản đi.
Văn bản đến:
+ Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.
+ Trình, chuyển giao văn bản đến.
+ Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
- Cập nhật thông tin, văn bản trên trang Website, Email của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai để tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo giải quyết công việc hàng ngày.
2.3. Quản lý con dấu:
- Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
3. Công tác lưu trữ:
- Lưu trữ các loại công văn đi, đến kịp thời, sắp xếp khoa học và chính xác.
- Công văn đi được lưu trữ bản gốc tại văn thư và người phụ trách công việc.
 
Gửi ý kiến