Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: VÕ HUY CƯỜNG
Ngày gửi: 23h:43' 18-03-2017
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người

THE FIRST TERM EXAMINATION
GRADE 6
I. Khoanh tròn một từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. ( 2 m)
1.Where ____________________?
A. do you live B. you live do C. you live ?
2. How are you ? – We _________ fine .
A. am B. is C are
3. ___________ grade are you in ?
A. Where B. Which C. Who
4. In the morning I have ______________ at 6 AM
A. breakfast B. lunch C. dinner
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2 m)
1. Lan (watch) television everyday.
__________________________________________________
2. There (be) trees and flowers in the garden.
__________________________________________________
3. She (get up) at 6 o’clock.
__________________________________________________
4. We (play) soccer at the moment.
__________________________________________________

III. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :(3m)
My name is Ba . I’m 12 years old. I live in the city with my mother, father and sister. My father is 40, he works in a factory. My mother is 35 she works in the hospital.

a. What is his name? …………………………………………………………………………………
b. How old is he?.. .............................................................................................................................
c. Where does he live? .....................................................................................................................
d. How many people are there in Ba’s family?...................................................................................
e. Where does his father work? .........................................................................................................
f. Where does his mother work? .........................................................................................................
IV. Hãy trả lời về chính bản thân em : (1m)
What time do you get up ? ………………………………………………………………..
Which grade are you in ? ………………………………………………………………
V. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh(2m)
a. English/ have/ We/Monday/on. ……………………………………………………………….
b. getup/ five/ at/ o’clock/ I/every morning. ………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I K6
I.Khoanh tròn một từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. ( 2 m)
1.A 2.C 3.B 4.A
* Mỗi câu đúng 0.5 điểm
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2 m) ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
1. watches 2. are 3. gets up 4. are playing
III. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi :
B. Anwer : (3m) ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
a. His name is Ba
b. He is twelve years old
c. He lives in the city.
d. There are four people in his family.
e. He works in a factory.
f. She works in the hospital.
IV. Hãy trả lời về chính bản thân em : (1m) ( Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
V. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh . (1m)
a. We have English on Monday
b.I get up at five o’clock every morning.
MA TRẬN:

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Voc+ Gram.

4c
4 c
2 đ8c


Reading

6 c


6 c
3 đ

Writing


2c

2c4c


Tổng
2 đ
3đ
1đ
4 đ


10 đ
A. Matrix
THE FIRST SEMESTER TEST
SUBJECT: ENGLISH 6 -- SCHOOL YEAR: 2011 - 2012

Topic

Regconize
Understand
Apply
Total
C©u Đi ểmTN
TL
TN
TL
TN
TL


Topic 1:
Phonetics


C©u


4

4


Điểm
1,0

1,0

Topic 2:
Language focus
C©u
8


4
12


Điểm
2,0


1,0


3,0

Topic 3:
Writing

C©u

4

4
8Điểm2,0

2,0
4,0

Topic 4:
Reading

C©u

4


 
Gửi ý kiến