Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn trung dũng
Ngày gửi: 15h:55' 17-03-2017
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT(TIN HOC 8)
(Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Em hãy nêu cú pháp 2 câu lệnh lặp đã học?(2đ)
Câu 2: Em hãy vẽ sơ đồ khối của vòng lặp chưa biết trước số lần lặp? 1(đ)
Câu 3: Sau câu lệnh sau giá trị của J bằng bao nhiêu?(2đ)
J:=0;
For i:= 1 to 10 do j:=j+2;
Câu 4: Sau câu lệnh sau giá trị của S bằng bao nhiêu?(2đ)
S:=0; k:=0
While S<10 do begin
k:=k+1;
S:=S+k;
Câu 5: Sửa lỗi chương trình sau cho đúng? (3đ)
Bein In so le
User crt
Var I,n: Integger
Begin
Clrscr
Write(nhap so n=); readln(‘n’);
For i=1 to n do if I mod 2 =1 then write(i:3);
Readln
EndĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT(TIN HOC 8)
(Thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Em hãy nêu cú pháp 2 câu lệnh lặp đã học?(2đ)
Câu 2: Em hãy vẽ sơ đồ khối của vòng lặp chưa biết trước số lần lặp? 1(đ)
Câu 3: Sau câu lệnh sau giá trị của J bằng bao nhiêu?(2đ)
J:=0;
For i:= 1 to 10 do j:=j+2;
Câu 4: Sau câu lệnh sau giá trị của S bằng bao nhiêu?(2đ)
S:=0; k:=0
While S<10 do begin
k:=k+1;
S:=S+k;
Câu 5: Sửa lỗi chương trình sau cho đúng? (3đ)
Bein In so le
User crt
Var I,n: Integger
Begin
Clrscr
Write(nhap so n=); readln(‘n’);
For i=1 to n do if I mod 2 =1 then write(i:3);
Readln
End

 
Gửi ý kiến