Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kê hoạch chuyên đề pcgd-xmc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Nhơn
Ngày gửi: 12h:38' 17-03-2017
Dung lượng: 93.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số : /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Lãng, ngày tháng năm 2017


KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ
Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017


Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, XMC;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BDGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy xã Bình Lãng về PCGD-XMC năm 2017;
UBND xã Bình Lãng xây dựng kế hoạch chuyên đề PCGD-XMC năm 2017 cụ thể như sau:
I/ MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
PCGD-XMC để tất cả mọi người dân được học tập và học tập suốt đời, góp phần nâng cao nguồn nhân lực phục vụ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
Củng cố duy trì kết quả PCGD-XMC ( PCGD XMC, PCGD TH, PCGD THCS) trên phạm vi toàn xã. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hạ thấp tỷ lệ lưu ban bỏ học.
2/ Mục tiêu cụ thể
a/ Phổ cập giáo dục xóa mù chữ
- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia PCGD XMC mức độ 2.
- Phấn đấu các chuẩn PCGD XMC:
+ 100% số người trong độ tuổi 15 đến 25 tuổi biết chữ mức độ 1.
+ Trên 99.59% số người trong độ tuổi 15 đến 35 tuổi biết chữ mức độ 1.
+ Trên 99% số người trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1.
+ 100% số người trong độ tuổi 15 đến 25 tuổi biết chữ mức độ 2.
+ Trên 99% số người trong độ tuổi 15 đến 35 tuổi biết chữ mức độ 2.
+ Trên 90.7% số người trong độ tuổi 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 2.
b/ Phổ cập giáo dục tiểu học
- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia PCGD TH mức độ 3.
- Huy động trẻ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học đạt 100%.
- Phấn đấu các chuẩn PCGD TH:
+ Tỷ lệ trẻ 11 tuổi đang học lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, không có học sinh lưu ban bỏ học, 100% học sinh học 9 đến 10 buổi / tuần.
+ Tỷ lệ trẻ đến 14 hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 99.49%.
+ Huy động 100% trở lên học sinh khuyết tật có khả năng học tâp được tiếp cận giáo dục.
+ Đảm bảo tỷ lệ giáo viên / lớp theo quy định, không có giáo viên bị kỉ luật, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.
c/ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia PCGD THCS mức độ 2.
- Phấn đấu có ít nhất 2 ấp đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3.
- Rà soát và vận động học sinh bỏ học ra lớp phổ cập.
- Phấn đấu các chuẩn PCGD THCS:
+ Học sinh 15-18 tuổi TN THCS đạt ít nhất 93%.
+ Học sinh 15-18 tuổi đang học THPT hoặc tương đương đạt ít nhất 83%.
+ Học sinh 15-18 tuổi TN THCS năm qua đạt 100%.
+ Học sinh 11-18 tuổi đang học THCS đạt ít nhất 94%.
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.
d/ Phổ cập giáo dục Trung học phổ thông
- Rà soát và vận động học sinh bỏ học ra lớp.
- Phấn đấu các chuẩn PCGDTrH:
+ Học sinh 18-21 tuổi TN THPT đạt ít nhất 85%.
+ Học sinh 18-21 tuổi TN THPT năm qua đạt 100%.
+ Học sinh 15-21 tuổi đang học THPT đạt ít nhất 75%.
+ Học sinh TN THCS vào lớp 10 đạt 100%.
e/ Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi
- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia PCGDMNCTNT.
- Phấn đấu các chuẩn PCGDMNCTNT:
+ 100% phòng học cho các lớp mẫu giáo năm tuổi đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị day học tối thiểu cho các lớp mẫu giáo.
+ Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 100%, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% trẻ được học 2 buổi/ ngày, bảo đảm chất lượng chuyên cần 100%, huy động nhiều trẻ đi học lớp nhà trẻ.
+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi khuyết tật
 
Gửi ý kiến