Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THỜI KHOÁ BIỂU HK II SỐ 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bằng
Ngày gửi: 10h:06' 03-03-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
"TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG
Số 3 (Áp dụng từ ngày 06/03/2017)

THỨ TIẾT "6A1
(Sương)" "6A2
(Q. Sơn)" "6A3
(Hường)" "6A4
(Tươi)" "6A5
(Sao)" "6A6
(Ngọc)" "6A7
(Hiệp)" "7A1
(H.Vân)" "7A2
(Hà)" "7A3
(Lượng)" "7A4
(Thuyến)" "7A5
(Sen)" "7A6
(Thuỷ)" "7A7
(Dung)" "7A8
(T Vân)" "8A1
(Thông)" "8A2
(Huyền)" "8A3
(Quế)" "8A4
(Liên)" "8A5
(Năm)" "8A6
(Trinh)" "9A1
(An)" "9A2
(Hảo)" "9A3
(Ly)" "9A4
(Sinh)" "9A5
(Hoan)" "9A6
(L.Thuỳ)"
2 1 ChCờ - Sương ChCờ - Q. Sơn ChCờ - Hường ChCờ - Tươi ChCờ - Sao ChCờ - Ngọc ChCờ - Hiệp ChCờ - H.Vân ChCờ - Hà ChCờ - Lượng ChCờ - Thuyến ChCờ - Sen ChCờ - Thuỷ ChCờ - Dung ChCờ - T Vân ChCờ - Thông ChCờ - Huyền ChCờ - Quế ChCờ - Liên ChCờ - Năm ChCờ - Trinh ChCờ - An ChCờ - Hảo ChCờ - Ly ChCờ - Sinh ChCờ - Hoan ChCờ - L.Thuỳ
2 Tin - Sương Lí - Q. Sơn GDCD - Hường NNgữ - Tươi NNgữ - Sao Sinh - Ngọc TD - Hiệp Văn - H.Vân GDCD - Hà Nhạc - Lượng Văn - Thuyến Địa - Sen Lí - Thuỷ Địa - Dung Toán - T Vân Toán - Thông TD - Đình CNghệ - Quế Địa - Liên Toán - Năm Sử - Trinh NNgữ - An Toán - Hảo NNgữ - Ly Lí - Hồng Hóa - Hoan Văn - L.Thuỳ
3 Toán - Bằng Nhạc - Hường NNgữ - Tươi Lí - Q. Sơn Văn - Thuận NNgữ - Sao Tin - Sương Sinh - Thắng CNghệ - Đạo Văn - H.Vân Văn - Thuyến Sử - Huyền TD - Hiệp Toán - T Vân NNgữ - Huy TD - Đình GDCD - Hà Toán - Thông Toán - Năm Hóa - Ngọc MT - Thảo Toán - Hảo Sinh - Hoan Hóa - Sinh Toán - Du Văn - L.Thuỳ Lí - Hồng
4 Toán - Bằng Văn - Thuận Nhạc - Hường TD - Thắng Tin - Sương Toán - Hoàn Lí - Q. Sơn Lí - Hồng NNgữ - Tươi Địa - Đạo NNgữ - Huy Toán - T Vân MT - Thảo TD - Hiệp Địa - Dung Sử - Huyền Toán - Thông Lí - Quế Toán - Năm Lí - Thuỷ Hóa - Ngọc Toán - Hảo NNgữ - An TD - Đình NNgữ - Ly Toán - Du GDCD - Trinh
5 HĐNG - Sương HĐNG - Q. Sơn HĐNG - Hường HĐNG - Tươi HĐNG - Sao HĐNG - Ngọc HĐNG - Hiệp HĐNG - H.Vân HĐNG - Hà HĐNG - Lượng HĐNG - Thuyến HĐNG - Sen HĐNG - Thuỷ HĐNG - Dung HĐNG - T Vân HĐNG - Thông HĐNG - Huyền HĐNG - Quế HĐNG - Liên HĐNG - Năm HĐNG - Trinh HĐNG - An HĐNG - Hảo HĐNG - Ly HĐNG - Sinh HĐNG - Hoan HĐNG - L.Thuỳ
3 1 Toán - Bằng Toán - Rung Văn - Thuận Địa - Sen TD - Hiệp NNgữ - Sao Văn - Xuân Toán - Du Sử - Hào GDCD - Hà Sinh - K.Thu CNghệ - Đ.Sơn Toán - T Vân Nhạc - Lượng Sinh - Hậu TD - Đình Hóa - Ngân Sử - Huyền GDCD - Hường Văn - Thuyến Lí - Thuỷ NNgữ - An Văn - Lụa NNgữ - Ly Hóa - Sinh CNghệ - Dung Văn - L.Thuỳ
2 Văn - Thuận NNgữ - Sao Địa - Sen Tin - Sương Sử - Hào TD - Hiệp GDCD - Hường Toán - Du TD - Đ.Sơn Sinh - K.Thu GDCD - Hà Toán - T Vân Nhạc - Lượng Văn - Ý MT - Thảo Hóa - Sinh NNgữ - An TD - Hậu Sinh - Ngân Văn - Thuyến NNgữ - Ly Lí - Hồng Sử - Huyền Văn - Lụa Tin - Hải TD - Đình Văn - L.Thuỳ
3 Văn - Thuận CNghệ - Xuân MT - Q. Sơn Toán - Rung NNgữ - Sao Sinh - Ngọc Tin - Sương Văn - H.Vân Toán - Bá Sử - Hào NNgữ - Huy MT - Thảo Sinh - Sinh Toán - T Vân Văn - Ý Tin - Hải Toán - Thông Văn - Ai.Vân NNgữ - Ly Tin - Trung TD - Hậu Văn - Lụa Lí - Quế Toán - Hảo Sử - Trinh Lí - Hồng Toán - Du
4 Lí - Q. Sơn Sinh - Ngọc CNghệ - K.Thu Sử - Hào Văn - Thuận Văn - Xuân Toán - Rung Nhạc - Lượng Địa - Đạo Văn - H.Vân MT - Lê Vân NNgữ - Huy Văn - Ý Sinh - Sinh Toán - T Vân Lí - Quế TD - Đình Văn - Ai.Vân Tin - Trung Sinh - Ngân Toán - Thông Văn - Lụa Tin - Hải Toán - Hảo Văn - L.Thuỳ MT - Thảo Toán - Du
5 MT - Q. Sơn Toán - Rung CNghệ - K.Thu Sinh - Ngọc Tin - Sương CNghệ - Lê Vân Địa - Đạo Văn - H.Vân Toán - Bá Văn - Ý CNghệ - Đ.Sơn Tin - Trung Sinh - Ngân Văn - Ai.Vân Nhạc - Lượng MT - Thảo NNgữ - Ly Toán - Thông Tin - Hải Hóa - Sinh Lí - Quế Văn - L.Thuỳ Toán - Du NNgữ - Huy
4 1 GDCD - Hường Toán - Rung Văn - Thuận Văn - Xuân NNgữ - Sao Toán - Hoàn Sinh - K.Thu TD - Đ.Sơn Sinh - Thắng NNgữ - Tươi Toán - Bá Tin - Trung Sử - Huyền Sử - Hào Sinh - Hậu CNghệ - Hồng Nhạc - Lượng Văn - Ai.Vân Sinh - Ngân Văn - Thuyến NNgữ - Ly Tin - Hải Lí - Quế Văn - Lụa CNghệ - Dung Hóa - Hoan TD - Đình
2 Nhạc - Hường Toán - Rung Văn - Thuận Văn - Xuân Sinh - Ngọc CNghệ - K.Thu NNgữ - Sao Sinh - Thắng NNgữ - Tươi Sử - Hào Toán - Bá Nhạc - Lượng Văn - Ý NNgữ - Huy CNghệ - Đ.Sơn Văn - Ai.Vân CNghệ - Quế TD - Hậu Hóa - Ngân NNgữ - Ly Văn - Thuyến CNghệ - Dung TD - Đình Văn - Lụa Tin - Hải Lí - Hồng Hóa - Hoan
3 NNgữ - Sao TD - Thắng Toán - Rung GDCD - Hường Toán - Năm Văn - Xuân MT - Lê Vân Toán - Du Sử - Hào Tin - Bá Lí - Thuỷ NNgữ - Huy Tin - Trung Toán - T Vân Văn - Ý Văn - Ai.Vân Sinh - Ngân Địa - Liên Nhạc - Lượng MT - Thảo CNghệ - Hồng Văn - Lụa CNghệ - Dung Sử - Huyền Sinh - Hoan Văn - L.Thuỳ Tin - Hải
4 Văn - Thuận GDCD - Hường Sinh - Ngọc Sinh - K.Thu Toán - Năm Văn - Xuân Toán - Rung NNgữ - Tươi Toán - Bá MT - Lê Vân Sử - Hào Toán - T Vân NNgữ - Huy CNghệ - Đ.Sơn Văn - Ý Địa - K.Thuận MT - Thảo Tin - Hải Sử - Huyền Tin - Trung Sinh - Ngân Lí - Hồng Văn - Lụa CNghệ - Dung Toán - Du Văn - L.Thuỳ Địa - Liên
5 Sinh - Ngọc GDCD - Hường Tin - Bá Lí - Thuỷ Sinh - K.Thu Địa - Dung Văn -
 
Gửi ý kiến