Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai thu hoach NQ TW 4 (khoa XII)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Phú
Ngày gửi: 15h:48' 09-01-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 3756
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ …………….……….
CHI BỘ ……………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………., ngày ……. tháng …. năm 201….BÀI THU HOẠCH
(Dành cho lớp cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ)

Họ và tên: ………………………………………………………….…………
Đảng viên chi bộ ……………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………..……………..
Qua học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa II) về xây dựng Đảng, đồng chí hãy nêu nhận thức chung của bản than về các vấn đề:
1. Nhận thức của bản thân về những nội dung chính của Nghị quyết:
Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đặt ra mục tiêu, yêu cầu là nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực của người có chức, có quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Nghị quyết cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là những việc chưa làm và làm chưa tốt, những việc đã làm tốt cần phải làm tốt hơn, với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."
Đồng thời, Nghị quyết lần này có một số nội dung mới quan trọng, đó là: xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...
Điểm mới của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần này là xác định rõ 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên ở các cấp mà không cần chờ đợi quy định, hướng dẫn của Trung ương và những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 25 cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
2. Liên hệ thực tiễn trách nhiệm cụ thể của bản thân:
- Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; Tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng cao phẩm chất.
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan.
- Tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, nghe thời sự do Đảng ủy tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ hiểu
 
Gửi ý kiến