Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN MỚI NHẤT 2016 THEO MẪU 03

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võo Hoaøng Anh
Ngày gửi: 09h:31' 12-12-2016
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 1 người (Võo Hoaøng Anh)
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ................................ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi Bộ Trường ........................ Quận 12, Ngày 6 tháng 11năm 2016


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
( PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC)

- Họ và tên : .................................. Ngày sinh: .........................
- Chức vụ Đảng : Không
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể : Giáo viên
- Đơn vị công tác : ...........................................
- Chi bộ : ....................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp................................................. Bậc ....................Hệ số lương ....................
I. Ưu điểm
Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện ( ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế)
1 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật:
( Về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nội quy, quy chế của đơn vị.)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong về lề lối làm việc.
( Về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về 18 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ nêu tại Nghị quyết Hộ nghị Ban chấp hành Trung ươnglần thứ 4( khóa XII)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................3. Kết quả thực hiện công việc hoạc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã kí kết: ( kiểm điểm tất cả các chức trách, nhiệm vụ được giao về Đảng, chính quyền, đoàn thể)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


4.Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


5/ Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc úng sử của viên chức:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
7. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
8. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
II. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
III. Tự đánh giá, phân loại của viên chức.
Đánh giá ưu, nhược điểm. ...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Phân loại đánh giá.
Phân loại viên chức:
Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
Phân loại đảng viên
Đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....................................

IV. Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức.
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quận 12, ngày ..... tháng 12 năm 2016
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

V. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên năm.................................
Phân loại đảng viên:.........................................................................................................................
T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY CƠ SỞ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
VI. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của cấp có thẩm quyền:
Nhận xét ưu, nhược điểm.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kết quả đánh giá phân loại viên chức:
Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau:
Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
Quận 12, ngày ..... tháng 12 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến