Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sáng kiến kinh nghiệm "Phương pháp Thảo luận nhóm trong Giáo dục Quốc phòng - An ninh"

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Như Hằng
Ngày gửi: 22h:57' 14-08-2016
Dung lượng: 177.5 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ

Mã số:…………………
( do HĐKH Sở GDĐT ghi)


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP LÍ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG – AN NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
“THẢO LUẬN NHÓM”


Người thực hiện: Võ Thị Như Hằng
Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản lí giáo dục: □
Phương pháp dạy học bộ môn: GDQP – AN □
Phương pháp giáo dục: □
Lĩnh vực khác…………………………… □

Có đính kèm:
□ Mô hình □ Phần mềm □ Phim ảnh □ Hiện vật khác


Năm học: 2011-2012

SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Xuân Thọ Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Xuân Thọ, ngày tháng năm 2012

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2011-2012

Tên sáng kiến kinh nghiệm:

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP LÍ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG – AN NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
“THẢO LUẬN NHÓM”

Họ và tên tác giả: Võ Thị Như Hằng
Chức vụ:
Đơn vị: Trường THPT Xuân Thọ
Lĩnh vực:
Quản lí giáo dục ( - Phương pháp dạy học bộ môn (
Phương pháp giáo dục ( - Lĩnh vực khác(
Sáng kiên kinh nhiệm đã được triển khai: Tại đơn vị ( Trong ngành(
Tính mới:
Có giải pháp hoàn toàn mới (
Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có (
Hiệu quả:
Hoàn toàn mới và triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao(
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao (
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao(
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả (
Khả năng áp dụng
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách:
Tốt ( Khá ( Đạt (
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả ngăng ứng dụng thực tiển dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt ( Khá ( Đạt (
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt ( Khá ( Đạt (

XÁC NHẬN CỦA TTCHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Võ Thị Như Hằng
2. Sinh ngày: 20/12/1982
3. Giới tính: Nữ
4. Địa chỉ: Thọ Bình – Xuân Thọ - Xuân Lộc – Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613.731769 (CQ)/ 0613.731 143 (NR)
DĐ: 090. 6373832
6. Fax: E-mail:
7. Chức vụ: Giáo viên
8. Đơn vị công tác: Trường THPT Xuân Thọ
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Năm nhận bằng: 2006
Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Giáo dục thể chất
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn GDQP-AN
Số năm có kinh nghiệm: 6 năm
Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong thời gian gần đây:
Ứng dụng Công nghệ thông tin đưa hình ảnh vào giảng dạy môn GDQP-AN.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP LÍ THUYẾT MÔN GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG – AN NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
“ THẢO LUẬN NHÓM”
---------(----------

I . LÝ DO, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục quốc phòng - An ninh ( GDQP-AN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc giáo dục phồ cập và tăng cường QPAN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, phải được chỉ đạo , tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ trung ương đến từng địa phương, các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Đăc biệt chú trọng
 
Gửi ý kiến