Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

công văn hướng dẫn SKKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT
Người gửi: Nông Quý Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 30-01-2016
Dung lượng: 163.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 729 /HD-PGD&ĐT

Tam Đường, ngày 24 tháng 10 năm 2014

V/v hướng dẫn thực hiện sáng kiếnKính gửi: Các trường trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1196/SGD&ĐT-CNTT ngày 23/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện sáng kiến. Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường trực thuộc một số nội dung cụ thể sau:
I. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
- Sáng kiến được viết dựa trên cơ sở các giải pháp đã được triển khai, áp dụng tại đơn vị/địa bàn đạt hiệu quả, tác giả/đồng tác giả (tối đa 3 tác giả) sáng kiến mô tả lại thông qua thuyết minh sáng kiến và đề nghị Hội đồng khoa học nhà trường xét, công nhận cấp trường. Các Cụm thi đua có trách nhiệm tổng hợp số lượng, phân công các nhóm chấm sáng kiến chuyển kết quả về Phòng GD&ĐT. Trên cơ sở kết quả chấm sáng kiến tại các Cụm thi đua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng chấm SKKN toàn ngành, tổng hợp các sáng kiến đạt trình Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xét, công nhận. Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận.
- Nội dung trong bản thuyết minh cần thể hiện đầy đủ thông tin, đảm bảo tính chính xác, khoa học, có số liệu minh chứng. Các giải pháp mô tả đảm bảo tính logic, cô đọng, tránh sơ sài không nêu được bản chất của giải pháp.
- Thông tin chi tiết tham khảo tại Quyết định 29/2014/QĐ-UBND kèm theo công văn.
II. HỒ SƠ SÁNG KIẾN
1. Hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở (02 bản/sáng kiến)
- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến (Mẫu 01-ĐN/SK);
- Thuyết minh sáng kiến (Mẫu 02-TM/SK);
- Văn bản xác nhận sáng kiến đã được áp dụng hoặc
áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi
ích thiết thực (Mẫu 03-XN/SK);
- Phiếu đánh giá, chấm sáng kiến cấp cơ sở
(Mẫu 06-PĐG/SK);
- Tờ trình (Mẫu 04-TTr/SK);
- Biên bản của hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (Mẫu 05-BB/SK).
2. Hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh (03 bản/sáng kiến)
- Các văn bản được quy định tại mục 1 (Hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở);
- Quyết định công nhận sáng kiến cấp sơ sở;
III. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
Thuyết minh sáng kiến được soạn thảo trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14; lề trái 3cm; lề phải 2cm; lề trên 2cm, lề dưới 2cm; khoảng cách giữa các dòng 1,5 lines. Không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp, đóng quyển, số trang được ghi ở giữa phía dưới trang.
IV. THỜI GIAN BẢO LƯU SÁNG KIẾN
1. Sáng kiến đạt cấp cơ sở: Có giá trị trong một năm (kể từ ngày có quyết định công nhận). Trường hợp có sáng kiến được công nhận nhưng năm đó không đăng kí danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” (không được xét) thì sáng kiến đó được bảo lưu làm căn cứ xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” của năm sau (nếu năm đó đăng kí danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở).
2. Sáng kiến đạt cấp tỉnh: Được bảo lưu trong 3 năm để tính tiêu chuẩn xét công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
Ví dụ: Nguyễn Văn A đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015; có SKKN cấp tỉnh được công nhận một trong ba năm học đó thì năm học 2014-2015 đủ điều kiện xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
3. Thời gian bảo lưu trên có tác dụng trong công tác thi đua khen thưởng, việc áp dụng các giải pháp trong sáng kiến có thể được thực hiện trong nhiều năm (phụ thuộc vào đối tượng, điều kiện áp dụng).
V. THỜI GIAN: Các Cụm thi đua hoàn thiện việc chấm sáng kiến, gửi kết quả, thủ tục hồ sơ về Phòng GD&ĐT chậm nhất trước ngày 15/4/2015;
Trên đây là hướng dẫn thực hiện sáng kiến năm học 2014-2015 và các năm tiếp theo, văn bản này thay cho Công văn số 836/LN-SKHCN-SGDĐT ngày 30/11/2011. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
 
Gửi ý kiến