Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TKB HKII_Lần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàng Năng Nhanh
Ngày gửi: 16h:51' 12-01-2016
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NINH PHƯỚC THỜI KHOÁ BIỂU HKII 2015-2016 PHÒNG GD&ĐT NINH PHƯỚC THỜI KHOÁ BIỂU HKII 2015-2016
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2 (Áp dụng từ: 18/01/2016) TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 2 (Áp dụng từ: 18/01/2016)

THỨ TIẾT LỚP 6/1 LỚP 6/2 LỚP 6/3 LỚP 6/4 LỚP 6/5 LỚP 6/6 LỚP 6/7 LỚP 6/8 LỚP 6/9 LỚP 9/1 LỚP 9/2 LỚP 9/3 LỚP 9/4 LỚP 9/5 LỚP 9/6 LỚP 9/7 LỚP 9/8
Tin Tranh G.Thanh V.Vân Chi Chánh Huệ Thám H.Vân Hận Nhi D.Thanh Huyền Diễm Lạc Anh Loan
HAI 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
3 NHẠC-Tin ANH-Vân ANH-Thế SINH-Thúy SỬ-Chi VĂN-V.Vân ĐỊA-Huệ NHẠC-Thám TOÁN-H.Vân HOÁ-Hận VĂN-Dũng TC TOÁN-Trúc LÝ-D.Thanh ANH-Diễm TOÁN-Anh VĂN-Rạng LÝ-Lạc
4 MT-Tin ANH-Vân VĂN-Tranh VĂN-V.Vân SINH-Thúy TOÁN-Trúc TOÁN-H.Vân TC VĂN-Huyền VĂN-Thủy TC HOÁ-Hận VĂN-Dũng SINH-Huynh CD-Nhi VĂN-Sinh TOÁN-Anh VĂN-Rạng HOÁ-Loan
5 TC VĂN-Rạng VĂN-Tranh SINH-Thúy VĂN-V.Vân ANH-Diễm TOÁN-Trúc TOÁN-H.Vân ANH-Thế VĂN-Thủy ANH-Vân SINH-Huynh HOÁ-Hận VĂN-Huyền VĂN-Sinh SỬ-Chi TOÁN-Anh TC HOÁ-Loan
BA 1 VĂN-Tranh TOÁN-Trúc ANH-Thế ĐỊA-Nhàn VĂN-V.Vân SINH-Hoàng VĂN-Sinh TOÁN-H.Vân SINH-Lô ANH-Vân VĂN-Dũng ĐỊA-Huệ VĂN-Huyền ANH-Diễm SINH-Lĩnh CN-Lụt VĂN-Rạng
2 VĂN-Tranh HOÁ-Hoàng TOÁN-Bảnh ANH-Diễm VĂN-V.Vân CN-Diệu VĂN-Sinh LÝ-Lụt VĂN-Thủy TOÁN-Phước VĂN-Dũng LÝ-D.Thanh ANH-Vân HOÁ-Loan TOÁN-Anh SINH-Lĩnh VĂN-Rạng
3 ĐỊA-Nhàn VĂN-Tranh TOÁN-Bảnh ANH-Diễm TOÁN-Trúc CN-Diệu TOÁN-H.Vân CD-Sang ANH-Thế ĐỊA-Huệ TOÁN-Phước VĂN-Huyền HOÁ-Thanh SINH-Lĩnh NHẠC-Thám VĂN-Rạng TOÁN-Anh
4 TOÁN-Trúc ANH-Vân CN-K.Sơn TOÁN-Bảnh ANH-Diễm VĂN-V.Vân TC VĂN-Dũng VĂN-Thủy CD-Sang LÝ-Tân HOÁ-Loan TOÁN-Phước TOÁN-Ninh LÝ-D.Thanh HOÁ-Thanh NHẠC-Thám ANH-Thế
5 ANH-Vân LÝ-D.Thanh CN-K.Sơn TOÁN-Bảnh ĐỊA-Nhàn TOÁN-Trúc CD-Sang VĂN-Thủy ANH-Thế VĂN-Dũng LÝ-Tân TOÁN-Phước TOÁN-Ninh ĐỊA-Huệ TC HOÁ-Thanh TOÁN-Anh CD-Giảng
TƯ 1 LÝ-D.Thanh CN-K.Sơn VĂN-Tranh ANH-Diễm VĂN-V.Vân CD-G.Thanh CN-Diệu SINH-Hoàng SINH-Lô SỬ-Ý CD-Nhi VĂN-Huyền ĐỊA-Huệ TOÁN-Ninh LÝ-Lạc ANH-Thế CN-Lụt
2 SINH-Hoàng CN-K.Sơn VĂN-Tranh SỬ-Chi LÝ-Lụt VĂN-V.Vân CN-Diệu ANH-Thế TOÁN-H.Vân CN-D.Thanh TOÁN-Phước VĂN-Huyền TOÁN-Ninh CD-Nhi VĂN-Sinh TOÁN-Anh LÝ-Lạc
3 SỬ-Chi SINH-Hoàng ANH-Thế CD-G.Thanh CN-Diệu VĂN-V.Vân ANH-Diễm ĐỊA-Huệ TOÁN-H.Vân SINH-T.Trúc TOÁN-Phước CD-Nhi SỬ-Ý TC TOÁN-T.Vân VĂN-Sinh LÝ-Lạc TOÁN-Anh
4 VĂN-Tranh CD-G.Thanh TC ANH-Thế VĂN-V.Vân CN-Diệu SỬ-Chi VĂN-Sinh TOÁN-H.Vân ĐỊA-Huệ CD-Nhi CN-D.Thanh TOÁN-Phước VĂN-Huyền SỬ-Ý TC TOÁN-T.Vân CD-Nhân TOÁN-Anh
5 TOÁN-Phước ĐỊA-Huệ CN-D.Thanh VĂN-Huyền VĂN-Sinh CD-Nhân TOÁN-Anh ANH-Thế
NĂM 1 TOÁN-Trúc NHẠC-Tin TC VĂN-K.Tuyến CN-Diệu ANH-Diễm ANH-Vân MT-Quốc SINH-Hoàng ANH-Thế VĂN-Dũng ANH-Trường SỬ-Hùng LÝ-D.Thanh HOÁ-Loan VĂN-Sinh SỬ-Chi NHẠC-Thám
2 TOÁN-Trúc SỬ-Chi LÝ-D.Thanh CN-Diệu NHẠC-Tin TC VĂN-Dũng TOÁN-H.Vân ANH-Thế NHẠC-Thám SINH-T.Trúc SỬ-Hùng VĂN-Huyền ANH-Vân VĂN-Sinh ANH-Diễm HOÁ-Hoàng HOÁ-Loan
 
Gửi ý kiến