Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TA 4- soạn theo VNEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Hiền
Ngày gửi: 18h:38' 13-12-2015
Dung lượng: 102.6 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
WEEK: 1
Class:4B Date of teaching : 25/ 08 /2015
Class : 4A Date of teaching : 26/ 08 /2015
Period : 1-2
UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN.
Lesson 1( A1 – A5 )
I. Objectives:By the end of the lesson, pupils will be able to:
Greet someone formally.
Vocabulary : morning, afternoon, evening, again, sorry, very, well.
Sentence patterns: Good morning/ afternoon/ evening.
II. Teaching aids :textbook, cassette, lesson plan.
III.Procedures:
1. Warm up:
Teacher: -Greeting class and asking them: How are you?
Pupils:- Greeting teacher and answering the question: I’m fine, thanks.
2.New lesson:
Period 1 : A1 – A2
*PRESENTATION.
Teacher : - Show the pictures part of the day and ask pupils to identify part of the day in each picture.
Today we will learn about way greet by English.
Pupils : - Look at the pictures and identify it.
Activity 1. Look, listen and repeat.
Teacher: - Ask pupils to look at the picture in the book and ask:
+ Who are they in the picture ?
+ Where are they ?
Ask pupils listen and repeat after the tape.
Ask pupils repeat again and read in pairs.
Pupils : - Look at the picture and answer.
+They are teacher and students.
+They are in class.
Listen and repeat after the tape. Then read in pairs.
Activity 2. Point and say.
Teacher : - Show the pictures and elecit the meaning of words.
+ morning :
+ afternoon :
+ evening :
+ again:
+ sorry :
+ well :
Ask pupils listen and repeat the words after the teacher.
Ask pupil write down in their notebooks.
Check the words by the slap board game.
*Note: if you greet someone in the morning, you say: “good morning”
Pupils : - Look at the pictures and predict the meaning of words.
Listen and repeat the words after the teacher.
Write the new words.
Slap the board.
Period 2: A3 – A4
*PRACTICE :
Activity 3. Listen and tick.
Teacher: - Ask pupils look at the picture and answer : “ What does each part of day?”
Play the recording through for to listen.
Play the recording one more.
Transcript : 1a; 2b; 3a.
Pupils:- Look at the picture and answer.
Listen and tick. Then read out the answer to the class.
Activity 4.Look andwrite.
Teacher: - Ask pupils look at the picture and answer : “ What does each part of day?”
Ask pupils to look and write the correct answer.
Pupils:- Look at the picture and answer.
Write and read answer aloud in front of class.
Activity 5. Let’s sing.
Teacher : - Ask pupils to listen the song “ Good morning to you”
Play the tape for their listen and sing.
Listen and comment.
Pupils : - Listen and sing the song.
*Consolidation:
Have pupils match the words with the correct pictures.
WEEK : 1
Class : 4B Date of teaching : 26/08/2015
Class : 4A Date of teaching: 27/08/ 2015
Period : 3 – 4.
UNIT 1 : NICE TO SEE YOU AGAIN.
Lesson 2 ( A1 – A6 )
I. Objectives : By the end of the lesson, pupils will be able to:
Say and respond to goodbye
Vocabulary : tomorrow, pupil, later, America, England.
Sentence patterns : I’m from + the name of country.
II. Teaching aids :textbook, cassette, lesson plan.
III. Procedures :
1. Warm up :
Teacher : - Ask pupils to match the words with the correct pictures.
Pupils : - Matching.
Read the words aloud.
Class 4A :Huy, Linh.
Class 4B :Hau, Long.
2. New lesson :
Period 3 : A1 – A3.
*PRESENTATION.
Activity 1. Look, listen and repeat.
Teacher : - Ask pupils to look at the picture and answer:
+ Who’s that ?
Open to the tape and ask them listen to the dialogue between Miss Hien and Hoa.
Ask pupils listen the dialogue again and repeat after the tape.
Divide the class into two groups and then read the dialogue.
Pupils : - Look at the pictures.
Listen the dialogue.
Listen
No_avatar

cảm ơn giáo án của chị nhiều nha! chị có thể cho em xin trọn bộ giáo án lớp 4 luôn được k ạ?

 
Gửi ý kiến