Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Sơn Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 11-12-2015
Dung lượng: 324.6 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Ngày 22 /8/2015
Tiết ppct:1 Bài 2 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN
Phần 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vá xây dựng nền QPTD, ANND.
23. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo vệ tổ quốc.
II.CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1.Cấu trúc nội dung :
Nội dung của bài bao gồm:
Phần 1: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Trong thời kì mới.
Phần 2: Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD, ANND trong thời kỳ mới.
Phần 3: Nâng cao trách nhiệm của HS trong xây dựng nền QPTD, ANND.
2. Nội dung trọng tâm :
Phần 2: Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD, ANND trong thời kỳ mới.
Phần 3: Nâng cao trách nhiệm của HS trong xây dựng nền QPTD, ANND.
3. thời gian:
- Tổng số: 5 tiết
- Phân bố thời gian
Tiết 1: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
Tiết 2,3,4 : Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD, ANND trong thời kỳ mới.
Tiết 5 : Nâng cao trách nhiệm của HS trong xây dựng nền QPTD, ANND.
III. CHUẨN BỊ
Giáo viên: - Chuẩn bị nội dung: Giáo án, tài liệu liên quan.
Học sinh: - Đọc trước bài.
Nẵm vững các quy định.
Chuẩn bị SGK, vở, bút ghi chép.
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT
I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT.
1. định tổ chức.
2. Hỏi bài cũ: -

3. Giảng bài mới.
Tiết 1: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 40 PHÚT
Nội dung- thời Gian
Phương Pháp
Vật chất

1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng ,thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân đân
a. Khái niệm cơ bản về QP, AN:
* Quốc phòng:
* QPTD:
* An ninh quốc gia:
* ANND:
b. Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng:
- Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Kết hợp QP và an ninh với kinh tế.
- Gắn nhiệm vụ QP với nhiệm vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.
- Cũng cố QP, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền QP toàn dân và an ninh nhân dân.
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an, đối với sự nghiệp củng cố nền QPTD, ANND.


-GV:Nêu câu hỏi:
- QP là gì?
- Thế nào là QPTD ?
HS: Đọc SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
-Thế nào là an ninh quốc gia, an ninhnhân dân ?

GV: Để thực hiện tốt nhiệm vụ QPTD,ANND ta phải làm gì?
-HS: Đọc SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV: Kết luận.
- HS: Ghi chép ý chính.
-Sách giáo khoa, giáo án.III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút
-Giải đáp thắc mắc.
-Hệ thống nội dung.
-Bài tập về nhà .
-Nhận xét giờ học, xuống lớp.


Tiết ppct 2: Bài 2 : MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN(tiếp theo)
Phần 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vá xây dựng nền QPTD, ANND.
23. Về thái độ
 
Gửi ý kiến