Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công văn Số 41/2000/QĐ-BGDĐT Hà Nội , Ngày 07 tháng 09 năm 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Tâm
Ngày gửi: 14h:19' 24-11-2015
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  *******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  *******

 Số 41/2000/QĐ-BGDĐT  
 
Hà Nội , Ngày 07 tháng 09 năm 2000
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày kí ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu nách nhiệm thi hành Quyết định này. -/-
 
 
KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng


QUY CHẾ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều1.Thiết bị giáo dục
Thiết bị giáo dục bao gồm thiết bị phục vụ giảng dạy và học tại lớp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc, họa và các thiết bị khác trong xưởng trường, vườn trường, phòng truyền thống, nhằm đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
Điều2.Yêu cầu đối với thiết bị giáo dục
Thiết bị giáo dục phải phù hợp với yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương nình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với sự phát triển tâm lí và slnh lí lứa tuổi học sinh.
Điều3. Quản lý thiết bị giáo dục
1 Vụ Kế hoạch và Tài chính có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thiết bị giáo dục.
2 Sở Giáo dục và Đào tạo tuỳ theo điều kiện cụ thể mà hình thành tổ chức quản lý nhà nước thiết bị giáo dục trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục
Thiết bị giáo dục được trang bị từ mọi nguồn đều là tài sản của nhà trường. Giáo viên, nhân viên, học sinh đều có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ những tài sản dó. Các đơn vị quản lý giáo dục các cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lí, trang bị và sử dụng thiết bị giáo dục.
Chương 2:
DANH MỤC VÀ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ GIÁO DỤC
Điều 5. Danh mục thiết bị giáo dục
1. Danh mục thiết bị giáo dục là bảng tên gọi các thiết bị giáo dục được sử dụng trong quá nình giảng dạy, học tập trong nhà trường.
2. Danh mục thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường mẫu giáo được quy đinh theo từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; trong trường tiểu học được quy định theo lớp học, môn học; trong trường trung học được quy định theo môn học.
3. Danh mục thiết bị giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành căn cứ vào chương trình giáo dục của từng bậc học, cấp học và nhu cầu sử dụng trong nhà trường.
Điều 6. Chất lượng thiết bị giáo dục
1. Chất lượng thiết bị giáo dục được quy định bằng tiêu chuẩn kĩ thuật cụ thể đối với mỗi loại sản phẩm. Tuỳ theo tầm quan trọng, phạm vi sử dụng, đặc trưng phổ biến của từng loại sản phẩm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. tiêu chuẩn ngành, hay tiêu chuẩn quốc gia.
2. Trong trường hợp chưa
 
Gửi ý kiến