Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 17-12-2013
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG ỦY XÃ SUỐI NGÔ
CHI BỘ THCS SUỐI NGÔ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Suối Ngô, ngày tháng 12 năm 2013.
BẢN KIỂM ĐIỂM
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)
CỦA ĐẢNG


Họ và tên : LÊ XUÂN LONG
Chức vụ Đảng : Bí thư chi bộ ; chính quyền : Hiệu trưởng THCS Suối Ngô.
Ngày vào đảng : 20.11.2005 ; chính thức : 20.11.2006
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Suối Ngô.

Qua học tập và nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), và Quy định về những điều đảng viên không được làm, bản thân tôi xin tự kiểm như sau:
I- Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
1.1- Bản thân luôn có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể và tham gia cùng tập thể đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong nội bộ tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình.
Luôn có trách nhiệm cao trong lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực giáo dục tại trường THCS Suối Ngô và chi bộ trường. Bản thân lãnh đạo chi bộ tổ chức tốt và triển khai cụ thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm của nhà trường. Không để đơn vị xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Luôn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo các cấp về những sai phạm của cán bộ dưới quyền.
1.2- Bản thân kiểm điểm điểm tự phê bình và phê bình.
-Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không dung túng hay bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái đường lới, quan điểm của Đảng. Luôn có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng.
-Không nói trái, làm trái và luôn thực hiện đúng cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, của Nhà nước, không làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên.
-Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết. Giám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Không có tư tưởng cục bộ, bè phái, không có biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Luôn khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí của mình. Không đe dọa hay trù dập hoặc trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý cho mình. Kịp thời báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng; thực hiện tốt các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng. Không nể nang, dung túng, luôn đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền.
-Không lợi dụng quyền hạn để chỉ đạo hoặc gợi ý hay tác động làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích. Không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; không làm trái quy định trong quản lí nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án… Không để
 
Gửi ý kiến