Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 16h:29' 09-12-2013
Dung lượng: 104.0 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
SỞ SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA
TRƯỜNG THPT NGUYỄN
THỊ MINH KHAI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                            Vạn Ninh, ngày  15  tháng  9 năm 2013                     MẪU 1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
TỔ : . .  . . .  . … NĂM HỌC: 2013-2014
 
  Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học phổ thông;
    Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thực hiện Công văn số 773/ KH-SGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014;
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
         Tổ . . .  . . . . .  . xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
1. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên :
  Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Đặc điểm tình hình của tổ : 
 Nêu đặc điểm , thuận lợi khó khăn của tổ
3. Danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng :
 
Stt
Họ tên giáo viên
Năm sinh
Chức vụ


 
 4. Nội dung:
           a.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
           Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
( Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối chính sách phát triển giáo dục THPT, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THPT )
    Thời gian thực hiện : Tháng 8-2013  tại Sở và tại trường
           b.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
           Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương, phối hợp với các dự án ( nếu có ) ( Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học )
   Thời gian thực hiện : Tháng 8-2013  tại Sở Giáo dục và ở Huyện.        
            c.Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
     Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp liên tục của giáo viên THPT ( 41 mô đun )
   Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; Ban chỉ  đạo của nhà trường gợi ý giáo viên tự lựa chọn  4 .mô đun bồi dưỡng. Năm học 2013 – 2014 : giáo viên trong toàn trường sẽ chọn 4 mô đun sau :
- THPT 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT
- THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
- THPT 17: Tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
- THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực

         Danh sách giáo viên đăng ký các mô đun tự học
Stt
Họ tên giáo viên
Các mô đun đã đăng ký
Ghi chú


5.  Thời lượng: Tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học là 120 tiết.
6. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên: Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học từ
 
Gửi ý kiến