Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ CHUYÊN MỒN (2013-2014)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hoàng Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:20' 30-11-2013
Dung lượng: 27.2 KB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH&THCS MINH TIẾN
TỔ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/KH-BDTX -TCM
Minh Tiến, ngày 28 tháng 8 năm 2013


KẾ HOẠCH TỔ CM TIỂU HỌC
VỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
PHẦN TỰ CHỌN (MỘT MODULE)
Năm học: 2013-2014

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ c Số: 13/KH PGDĐT Lục Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;
Căn cứ kế hoạch năm học của Trường TH&THCS Minh Tiến
Tổ chuyên môn Tiểu học xây dựng kế hoạch BDTXGV như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
2. Yêu cầu
- Nắm vững Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học để lựa chọn nội dung (mô đun) bồi dưỡng sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đối tượng học sinh và yêu cầu về nâng cao nhiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện BDTX theo kế hoạch và có chất lượng.

B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
- Tham gia, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo kế hoạch cấp trên.
II. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung 3 (60 tiết/năm học.)
Trong 04 Mô đun tự chọn/năm học của giáo viên: Nhà trường lựa chọn 01 Mô đun là nội dung bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên; tổ chuyên môn lựa chọn 01 Mô đun là nội dung bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ;Cá nhân GV tự lựa chọn 02 nội dung cần bồi dưỡngmô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)

Lý thuyết
Thực hànhTH12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học
1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

8

3

4

Với 2 modul cá nhân tự chọn Tổ CM yêu cầu Cá nhân tự lựa chọn, tự xây dựng kế hoạch và tự bồi dưỡng (Có đăng ký tên Module với tổ chuyên môn để tiện theo dõi kiểm tra đánh giá)

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Để việc bồi dưỡng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế:
* Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập dưa vào tài liệu hướng dẫn.
* Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên tự bồi dưỡng.
* Thông qua hình thức học tập qua mạng Internet.


Mô đun TH12: (Đ/c Tùng triển khai tới Tổ CM)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓