Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Nương
Ngày gửi: 20h:26' 03-11-2013
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 10872
 
PHÒNG GD&ĐT BA TRI
TRƯỜNG TH AN HÒA TÂY 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                    

                            An Hòa Tây, ngày 15 tháng 10 năm 2013                                          
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2013 - 2014
Họ và tên giáo viên: Cao Thị Nương
Ngày sinh: 03/3 /1973.
Ngày vào ngành: 1/9/1996.
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Tiểu học.
Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
- Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ Công văn số 1688/HD-SGDĐT ngày 09 /9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ Công văn số 706, 708 của PGD-ĐT về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong thời gian nghỉ giữa học kỳ I năm học 2013-2014;
- Căn cứ kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 của Trường tiểu học An Hòa Tây 1.
- Căn cứ vào thực tế khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 -2014 như sau :
I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học hướng tới đạt chuẩn quy định.
II. Nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng:
A. Khối kiến thức bắt buộc: gồm 02 nội dung cơ bản.

Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết

STT

Nội dung bồi dưỡng


Thời lượng

Hình thức
Thời gian


1

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4 tiết
Tập trung
tại trường

Ngày 28/10/2013

2
Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4 tiết

Tập trung
tại trường

Ngày 28/10/2013

3

Hướng dẫn số 1688/HD-SGDĐT ngày 09/9/2013 của Sở GD&ĐT Bến Tre về hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
4 tiết
Tập trung
tại trường


Ngày 29/10/2013

4
Hướng dẫn số 215/HD-PGD&ĐT ngày 24/9/2013 của Phòng GD&ĐT Ba Tri về hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non và phổ thông.

4 tiết
Tập trung
tại trường
Ngày 29/10/2013

5
Công văn số 5737/BGD&ĐT-GDTH ngày 21/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học theo mô hình trường tiểu học mới Việt Nam.
4 tiết
Tập trung
tại trường
 Ngày 30/10/2013

6
Hướng dẫn Đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (mục III.2; mục III.3;mục III.4; mục IV.2)
10 tiết
Tập trung
 
Gửi ý kiến