Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

WH- QUESTIONS (LT+BT)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thúy
Ngày gửi: 10h:45' 03-09-2013
Dung lượng: 40.9 KB
Số lượt tải: 1831
Số lượt thích: 0 người
WH- WORDS AND WH- QUESTIONS
Các từ để hỏi (WH-WORDS) có thể được liệt kê như sau: When? – khi nào? => Hỏi thông tin về thời gian Where? - ở đâu? => Hỏi thông tin về nơi chốn Who? – ai? => Hỏi thông tin về người Why? – tại sao? => Hỏi lý do How? – thế nao?/bằng cách nào? => Hỏi cách thức, phương tiện What? – gì? Cái gì? =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động Which (one)? – (cái) nào? => Hỏi thông tin về sự lựa chọn Whose? – của ai? => Hỏi thông tin về sở hữu Whom? – ai? (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ) How much? – bao nhiêu? => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được) How many? – bao nhiêu? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? – bao lâu? => Hỏi về thời gian How often? – thường xuyên như thế nao? => Hỏi về mức độ thường xuyên How far? – bao xa? => Hỏi về khoảng cách .......

Exercise 1 : Choose the best answer a, b, c or d?
1. Do you know ___ language is spoken in Kenya?
a. which b. Who c. what d. how 2. ___ is your blood type?
a. which b. Who c. what d. how 3. ___ do you play tennis? For exercise.
a. why b. Who c. what d. how
4. ___ can I buy some milk? At the supermarket.
a. which b. Who c. where d. how 5. ___ much do you weigh?
a. which b. Who c. what d. how 6. ___ hat is this? It`s my brother`s.
a. which b. whose c. What d. how 7. ___ can I park my car? Over there.
a. where b. Who c. what d. how 8. ___ tall are you?
a. which b. who c. what d. how 9. ___ do you expect me to do?
a. which b. Who c. what d. how 10. ___ do you like your tea? I like it with cream and sugar.
a. which b. Who c. what d. How

11. ___ picture do you prefer, this one or that one?
a. which b. Who c. what d. how 12. ___ is that woman? - I think she is a teacher.
a. which b. Who c. when d. how 13. ___ book is this? It`s mine.
a. which b. Who c. whose d. how 14. ___ do you usually eat lunch? At noon.
a. which b. When c. what d. how 15. ___ do you wash your clothes? - every day.
a. which b. Who c. what d. How often 16. ___ does your father work? At City Hall.
a. where b. Who c. what d. how 17. ___ usually gets up the earliest in your family?
a. which b. who c. What d. how 18. ___ do you think of this hotel? It`s pretty good.
a. which b. why c. what d. how 19. ___ does your father work at that company?
Because it`s near our house.
a. which b. who c. why d. which 20. ___ dances the best in your family?
a. which b. who c. What d. How
21. .................. do you want? ~ A box of chocolates.
a. What b. Which c. Who d. How
22............... is this building? ~ It`s about two hundred years old.
a. How long b. How far c. How old d. How
23. ......... money do you earn? ~About £250 a week.
a. How much b. What c. How many d. Which
24. ................... bag are you carrying? ~ Judy`s.
a. Which b. What c. who’s d. Whose
25...................... first stepped on the moon? ~
 
Gửi ý kiến