Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch chính trị hè 2013-Mộc Châu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lù Văn Nghiên
Ngày gửi: 09h:05' 09-08-2013
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 1501
Số lượt thích: 0 người
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2013

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy nêu những nhiệm vụ trọng tâm của kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên theo đồng chí mỗi nhà giáo cần phải làm gì trên cương vị công tác của mình? Liên hệ trong thực hiện nhiệm vụ được giao?
Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu những nhiệm vụ và giải pháp của kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”. Quan điểm của đồng chí đối với nhiệm vụ và giải pháp “Về biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” được nêu trong nghị quyết?
Bài làm:
Câu 1:
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bao gồm: Đổi mới tư duy; đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo; nội dung, phương pháp dạy và học; cơ chế quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm…, trong toàn hệ thống (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, đào tạo nghề). Đây là những vấn đề hết sức lớn lao, hệ trọng và phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thấu đáo, cẩn trọng, tạo sự thống nhất cao để Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết vào thời gian thích hợp.
Trước mắt, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận Trung ương 6 khóa IX và Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15-4-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1- Quán triệt đầy đủ và thể hiện bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể quan điểm giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, phải đi trước và được đầu tư trước.
2- Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và quy hoạch phát triển nhân lực của các tỉnh, thành và bộ, ngành để thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làm cho nhân lực trở thành lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, nhất là từ các nước có nền khoa học công nghệ và giáo dục hiện đại. Triển khai mạnh mẽ quy hoạch nhân lực ngành giáo dục của mỗi địa phương.
3- Các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành giáo dục triển khai đợt sinh hoạt, hiến kế và xây dựng chương trình hành động, khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử.
4- Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong cả nước. Chỉ đạo chặt chẽ việc cho phép thành lập các trường đại học, cao đẳng mới, bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật. Đánh giá và có giải pháp phù hợp để triển khai bảo đảm hiệu quả, khách quan việc xây dựng các đại học trọng điểm, trường đại học và dạy nghề đạt trình độ khu vực và quốc tế. Xử lý kiên quyết các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
5- Kiểm tra, chấn chỉnh việc đào tạo tại chức, đào tạo liên kết với nước ngoài bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
6- Tích cực triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa
Avatar

NGHIÊM CẤM GIÀNG A VÀNG TẢI TÀI LIỆU, NẾU CỐ TÌNH VI PHẠM SẼ XỬ PHẠT THEO QUÂN PHÁP, AI PHÁT HIỆN G.Á.VÀNG TẢI TÀI LIỆU BÁO NGAY CHO CƠ QUAN C.A GẦN NHẤT SẼ ĐƯỢC THƯỞNG NGHÌN LẠNG VÀNG

Avatar

NGHIÊM CẤM GIÀNG A VÀNG TẢI TÀI LIỆU, NẾU CỐ TÌNH VI PHẠM SẼ XỬ PHẠT THEO QUÂN PHÁP, AI PHÁT HIỆN G.Á.VÀNG TẢI TÀI LIỆU BÁO NGAY CHO CƠ QUAN C.A GẦN NHẤT SẼ ĐƯỢC THƯỞNG NGHÌN LẠNG VÀNG

Avatar

NGHIÊM CẤM GIÀNG A VÀNG TẢI TÀI LIỆU, NẾU CỐ TÌNH VI PHẠM SẼ XỬ PHẠT THEO QUÂN PHÁP, AI PHÁT HIỆN G.Á.VÀNG TẢI TÀI LIỆU BÁO NGAY CHO CƠ QUAN C.A GẦN NHẤT SẼ ĐƯỢC THƯỞNG NGHÌN LẠNG VÀNG

 
Gửi ý kiến