Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO Tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hải
Ngày gửi: 20h:25' 23-06-2013
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 1076
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG .....................
CHI BỘ KHÓM ......
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khóm ......, ngày 24 tháng 6 năm 2013


BÁO CÁO
Tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
---

Kính gửi: ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ...................

Căn cứ Công văn số .........-CV/ĐU, ngày ....... tháng 6 năm 2013 của Đảng ủy Phường ............ “ V/v báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị trung ương 4 khóa XI”.
Chi ủy Chi bộ báo cáo tự kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tại Chi bộ Khóm ...... như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ:
- Khái quát tình hình kinh tế - xã hội khóm .....:
- Địa giới hành chánh như sau:
Hướng Đông: ........................................................
Hướng Tây: ........................................................
Hướng Nam: ...........................................................
Hướng Bắc:................................................................
Khóm có diện tích tự nhiên: ........... ha, số hộ: ........ hộ, dân số: ...... nhân khẩu.
Khóm....... là một khóm trung tâm đô thị, từ khi thành lập khóm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và trực tiếp của Chi ủy Chi bộ khóm ..... đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế ngày càng phát triển khá. Cơ sở sản xuất chế biến, công nghiệp, tiểu thủ CN, mua bán và dịch vụ: ...... CS: Gồm: Sản xuất, chế biến; tiểu thủ công nghiệp: ......cơ sở; Cơ sở mua, bán và dịch vụ: ...... cơ sở; hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo (Hộ khá, giàu: ...... hộ, ........%; Trung bình: ...... hộ, .......%; hộ cận nghèo: ......hộ%; ......%; nghèo: ...... hộ; .......%.), an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể được coi trọng, năng lực lãnh đạo của Chi uỷ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Khóm, vai trò của Ban công tác MTTQ và các đoàn thể và nhân dân được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.
- Tổng số đảng viên Chi bộ có ..... đồng chí, chính thức ..... đồng chí, dự bị ....... đồng chí, miển sinh hoạt ..... đồng chí.
- Kết quả phân loại Chi bộ năm 2012: Trong sạch vững mạnh.
- Kết quả phân loại đảng viên năm 2012:
+ Đảng viên đã được đánh giá chất lượng: ......đồng chí/ ...... đc
+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành XSNV ..... đồng chí = ....%
+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt NV ......đồng chí = ........%
+ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành NV ...... đồng chí = ........%
- Chỉ ủy Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình chính trị địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn khóm.
- Những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI):
a. Thuận lợi:
- Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết có sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng uỷ, UBDN, các ban, ngành, đoàn thể từ Phường đến khóm .
- Nội dung của Nghị quyết đã được cụ thể hoá bằng, kế hoạch, kịp thời, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện ở khóm.
- Sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân là điều kiện thuận lợi cơ bản để Chi uỷ Chi bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết.
- Đảng viên và nhân dân trong khóm luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên.
b. Khó khăn:
Tình hình tham nhũng, lãng phí xẩy ra ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, đã tác động đến tư tưởng của Đảng viên và nhân dân.
II. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHOÁ XI):
1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết:
Chi ủy Chi bộ xác định việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị đặc
 
Gửi ý kiến