Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn đánh giá CBCCVC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phòng GD&ĐT Đại Lộc
Người gửi: Thy Thy
Ngày gửi: 18h:49' 21-05-2013
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 67/PGDĐT

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại CBQL, GV, NV năm học 2012-2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập  - Tự  do  -  Hạnh  phúc


Đại Lộc, ngày 13 tháng 5  năm 2013


      Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
Để đảm bảo thực hiện đúng các qui định về đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS thực hiện tốt những nội dung sau:
I/Về đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên theo chuẩn:
1. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông:
a) Đối với giáo viên mầm non:
Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” và Công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT.
Trường tổ chức đánh giá, cho điểm, xếp loại theo đúng các bước và thực hiện đầy đủ các biểu mẫu phụ lục 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD.
Trường nộp cho Phòng GD&ĐT Phụ lục 5 (Phiếu tổng hợp xếp loại GV của HT).
b) Đối với giáo viên Tiểu học:
Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” và Công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT.
Trường tổ chức đánh giá, cho điểm, xếp loại theo đúng các bước và thực hiện đầy đủ các biểu mẫu phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo Công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD.
Trường nộp cho Phòng GD&ĐT Phụ lục 4 (Phiếu xếp loại GV của HT).
c) Đối với giáo viên trung học cơ sở:
Về căn cứ, yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại áp dụng Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông” và Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.
Trường tổ chức đánh giá, cho điểm, xếp loại theo đúng các bước quy định tại Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD và thực hiện đầy đủ các biểu mẫu phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.
Trường nộp cho Phòng GD&ĐT Phụ lục 4 (Phiếu xếp loại GV của HT).
2. Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng:
a) Đối với Hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo:
Thực hiện theo yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non” và Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 03/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT”.
Sử dụng các biểu mẫu tại phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD.
*Toàn bộ hồ sơ đánh giá Hiệu trưởng lưu ở trường 1 bộ và gửi về bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT 1 bộ (trừ phụ lục II) để Trưởng phòng đánh giá, xếp loại.
b) Đối với Hiệu trưởng trường tiểu học:
Thực hiện theo yêu cầu, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “
 
Gửi ý kiến