Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đánh giá Công chức, Viên chức 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thế Cường
Ngày gửi: 10h:03' 09-05-2013
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CAO LÃNH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Số: 76 /PGD&ĐT.
Cao Lãnh, ngày 09 tháng 5 năm 2013

V/V đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012 - 2013
 Kính gửi
- Hiệu trưởng các trường Mầm non;
- Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Hiệu trưởng các trường TH-THCS;
Căn cứ Luật công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 ( có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 )
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 ( có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 )
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Cao Lãnh hướng dẫn các trường tiến hành thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm học 2012-2013 như sau:
I Về nội dung đánh giá công chức ( Hiệu trưởng )
1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
e) Thái độ phục vụ nhân dân
2. Ngoài những quy định tại khoản 1 kể trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây
a) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo quản lý;
b) Năng lực lãnh đạo, quản lý;
c) Năng lực tâp hợp, đoàn kết công chức;
3. Về phân loại đánh giá công chức:
Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá các mức như sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năn lực;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ;
II Về nội dung đánh giá viên chức:
1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:
a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Việc thực hiện qui định về đạo đức nghề nghiệp;
c) Tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức;
2. Việc đánh giá viên chức quản lý ( P. hiệu trưởng ) được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 điều này và các nội dung sau:
a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
b) kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
3. Về phân loại đánh giá viên chức:
Căn cứ vào kết quả đánh giá, viên chức được phân loại đánh giá các mức như sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năn lực;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ;
III. Về trình tự, thủ tục đánh giá công chức, viên chức:
1. Đối công chức là người đứng đầu đơn vị ( Hiệu trưởng )
a) công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác; ( phiên họp này do P. hiệu trưởng hoặc chủ tịch công đoàn làm chủ tọa hội nghị ).

b) Tập thể viên chức của cơ quan họp tham gia góp ý, Ý kiến góp ý lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
2. Đối với cấp phó của người đứng đầu và viên chức ( sau gọi chung là viên chức )
a) Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;
b) Người đứng đầu cơ quan sủ dụng viên chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác;
c) Tập thể viên chức của cơ quan họp tham gia góp ý, Ý kiến góp ý lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;
d) Người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức ( Hiệu
 
Gửi ý kiến