Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC(MẪU)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lương Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 08-05-2013
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD ĐT DI LINH
TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Năm học 2012-2013
(Mẫu)

Họ và tên viên chức : ……………………………….…………………...…

Chức vụ hiện nay : ………………………………………………………...

Ngạch viên chức : …………,bậc ………/………, hệ số ………………...

I. TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết: ……………………………………………………………….…………


2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

II. VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ THÊM CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: ( Chỉ đổng chí Hải phải làm)
1. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

2. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách


………………….., ngày_____tháng_____năm 20….
NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ký+họ và tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ


IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC: (Phần này do thủ trưởng trực tiếp ghi)

STT
Nội dung
Xếp loại (1)
Ghi chú

1
Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết2
Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp3
Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức4
Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
(1) Xếp loại: Tốt, khá, trung bình, kém.
Kết luận: Viên chức đạt loại (2) ………………………………………..Đinh Trang Hòa, ngày … tháng 05 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG

Tất cả Viên chức trong trường đánh máy Phiếu đánh giá viên chức theo mẫu và nộp kèm Phiếu đánh giá chuẩnnghề nghiệp HT, PHT, GV về cho đồng chí Hạnh trước ngày 25/05/2013.
 
Gửi ý kiến