Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MÔN LỊCH SỬ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tuấn
Ngày gửi: 18h:52' 06-05-2013
Dung lượng: 503.5 KB
Số lượt tải: 917
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Tuấn)

PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HOẰNG HĨA
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG TRƯỜNG - HOẰNG TIẾN
-----(((((-----


Giáo viên: Nguyễn Thị Khuyên
Tổ: Khoa học xã hội


Năm học 2013 – 2014

PHÒNG GD-ĐT HOẰNG HÓA
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
LÊ QUANG TRƯỜNG – HOẰNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hoằng Tiến, ngày 6 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Khuyên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn – Sử
Chức vụ: Giáo viên
Tổ chuyên môn: Tổ Khoa học xã hội
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Lịch Sử các khối 7; Thư viện.

Căn cứ Thông tư số: 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số: 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Căn cứ Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX, ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên MN-PT-GDTX;
Căn cứ công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10 tháng 12 năm 2012 của GĐ Sở GD&ĐT Thanh Hoá Hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX cho giáo viên các cấp học;
Căn cứ công văn của Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo Hoằng Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên;
Bản thân lập kết hoạch BDTX năm học 2013-2014 với những nội dung sau đây:

I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên thông qua bồi dưỡng thường xuyên.
II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1/ Nội dung bồi dưỡng 1(Khối lượng kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30tiết)
-Bồi dưỡng chính trị, thời sự ,nghị quyết, chính sách của đảng và nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết đại hội lần thứ 11 của nước và của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn: 2012-2015 và những năm tiếp theo, chỉ thị nhiệm vụ năm học: 2012-2013 của bộ giáo dục và đào tạo; chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Bồi dưỡng về kiến thức về chỉ thị nhiệm vụ năm học: 2013-2014 của BGD-ĐT, của chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa
2/Nội dung bồi dưỡng 2( Khối lượng kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30tiết)
- Lịch sử địa phương Thanh Hóa
3/ Nội dung bồi dưỡng 3 ( Khối lượng kiến thức tự chọn, thời lượng 60 tiết)
Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực (15 tiết)
Mô đun 19: Dạy học công nghệ thông tin (15 tiết)
Mô đun 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học (15 tiết)
Mô đun 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh (15 tiết)
III. Hình thức BDTX:
1. Nội dung bồi dưỡng 1:
a/ Bồi dưỡng chính trị, thời sự ,nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa, chỉ thị năm học: 2013-2014 của bộ giáo dục và đào tạo; chuẩn nghề nghiệp giáo viên qua hình thức tự học, bồi dưỡng tập trung, đọc tài liệu, học tập từ xa.
b/ Bồi dưỡng về kiến thức về chỉ thị nhiệm vụ năm học qua hình thức bồi dưỡng tập trung, sinh hoạt chuyên môn nhà trường và tự học.
2. Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu tài liệu, học tập từ xa.
3. Nội dung bồi dưỡng 3.
- Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng thông qua hình thức tự học, học tập trung, học từ xa.
 
Gửi ý kiến