Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH SUA CHUA THEO NQTƯ 4 ĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Vân
Ngày gửi: 23h:37' 03-05-2013
Dung lượng: 9.3 KB
Số lượt tải: 697
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Yên Lễ, ngày 21 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH
SỮA CHƯA KHUYẾT ĐIỂM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4 (khóa XI ) " MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY".

Họ và tên: Lê Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy lớp Mãu giáo 5-6 tuổi
Sinh hoạt tại chi bộ: Trương Mầm non Yên Lễ
Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy xã Yên Lễ về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
Thực hiện kết luận của hội nghị chi bộ ngày 23 tháng 01 năm 2013 về việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4( khóa XI).
Thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 4 năm 2013 về việc xây dựng kế hoạch sữa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân, nhất là những hạn chế, khuyết điểm được xác định; Bản thân tôi đề ra các giải pháp tập trung khắc phục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm phát huy kết quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân của Chi bộ trường Mầm non Yên Lễ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục thực hiện có hiệu quả đồng bộ và toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng; gắn với tập trung xây dựng chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị của nhà trường trong sạch, vững mạnh đồng thời, là cơ sở để đôn đốc bản thân thực hiện tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới..
- Bản thân nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa quan điểm tự phê bình và phê bình của Đảng, trên cơ sở phát huy ưu điểm và tập trung khắc phục có hiệu quả hạn chế, khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm được xác định theo 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu và những ý kiến của tổ chức, cá nhân góp ý cho bản thân tôi. Từ đó, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, với tinh thần tiến công cách mạng tập trung khắc phục, làm chuyển biến rõ nét thực trạng công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống:
Cụ thể là thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, giáo viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; góp phần củng cố niềm tin của bản thân.
2. Yêu cầu:
- Phát huy vai trò của cá nhân qua những ưu, khuyết điểm đã được kiểm điểm, bản thân tự giác xem xét, nhìn lại để phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế để thi đua hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Ðảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM :
1. Nội dung khuyết điểm đã kiểm điểm
- Khuyết điểm về tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ nội dung còn chậm đổi mới, hình thức sinh hoạt chưa phong phú, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên chưa được thường xuyên, một số Đảng viên là đoàn viên chưa tích cực, chưa có ý thức cao trong học tập các chỉ thị nghị quyết. Công tác phê bình và tự phê bình còn cả nể, thiếu cương quyết.
2. Nguyên nhân khuyết điểm
- Bản thân chưa thực sự mạnh dạn, mềm dẻo trong một số hoạt động. Bản thân thường được giao nhiều nhiệm vụ nên việc sắp xếp bố trí lịch hoạt động đôi lúc còn lúng túng. Và nhất là công việc chủ yếu là kiêm nhiệm nên bản thân chưa thực sự cố gắng vươn lên trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực công tác; trong xử lý công việc còn thụ động, thiếu quyết đoán, chưa làm tốt công tác tham mưu cho chi bộ và Đoàn xã giải quyết các vấn đề khó khăn bất cập trong các hoạt động của chi đoàn thanh niên trong nhà trường .
3. Biện pháp khắc phục, sữa chữa khuyết điểm trong thời gian tới
- Nâng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓