Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoch boi duong thuong xuyen 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Toản
Ngày gửi: 19h:55' 23-04-2013
Dung lượng: 135.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SẦM SƠN TRƯỜNG THCS TRUNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2013


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Tĩnh
Trình độ chuyên môn : ĐHSP Toán
Chức vụ : Giáo viên
Tổ chuyên môn : KHTN
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
Giảng dạy : Toán 6 – Lý 8, 9
Thư ký hội đồng trương THCS Trung Sơn
I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. Việc học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học cơ sở với yêu cầu phát triển của thời đại
giáo dục trung học cơ sở và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS
Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng mình.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung 1:
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THCS:
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở .
b. Nội dung 2:
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THCS theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (kể cả các dự án).
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Nội dung 3:
Khối kiến thức tự chọn: Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
III. hình thức bồi dưỡng
1. Các nội dung bồi dưỡng 1(Bắt buộc)
-. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.
            -. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
            -. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.
            -. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
-BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
2. Các nội dung bồi dưỡng 2(Bỏ)
3. Nội dung 3(Tự chọn)
- Tự học, tự nghiên cứu (do giáo viên);
- Sinh hoạt tổ chuyên môn (do tổ chuyên môn tổ chức);
- Từ xa (qua Internat);
*. Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/ năm học
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 (đối với mỗi ngành, cấp, bậc học) của Bộ Giáo
 
Gửi ý kiến