Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen 2013-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Dũng
Ngày gửi: 21h:28' 22-04-2013
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG NGỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN : NĂM HỌC 2013 - 2014

Họ và tên giáo viên : Nguyễn Đình Dũng
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Ngọc
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ được giao: Dạy học môn toán 8B3;Vật lý 9A1,2; Nghề điện dân dụng 8B3; chủ nhiệm 9A1; Bí thư chi đoàn
Sau khi được nghiên cứu tài liệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên bản thân tôi lập kế hoạch như sau.
I. Mục tiêu của việc BDTX:
- Để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
- Phát triển năng lực tự học, năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên.
II. Nội dung BDTX:
- Nội dung bồi dưỡng 1 ( Khối kiến thức bắt buộc, thời lượng 30 tiết )
Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết,chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hoá và huyện Quảng Xương, trong đó đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về GD và ĐT; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn
2012 – 2015 và những năm tiếp theo; Đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học2012 -2013 của Bộ GD&ĐT; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lí giáo dục.
- Nội dung bồi dưỡng 2 ( Khối kiến thức bắt buộc, thời lượng 30 tiết )
+ Ngữ văn địa phương Thanh Hóa
+ Lịch sử địa phương Thanh Hóa
+ Địa lý địa phương Thanh Hóa
Nội dung bồi dưỡng 3 ( Khối kiến thức tự chọn, thời lượng 60 tiết )
Y/C chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học
( tiết )
Thời gian học
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

1. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục


 
THCS 1
Đặc điểm tâm lí của HS THCS
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi HS THCS.
2. Đặc điểm tâm lí của HS THCS
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của HS THCS để vân dụng trong giảng dạy, giáo dục HS


 
8

 
4

 
3 
 
THCS 2
Hoạt động học tập của HS THCS
1. Hoạt động học tập
2. đặc điểm hoạt động học tập của HS THCS.
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của HS THCS.

 
 
 
10

 
 
 
2

 
 
 
3 
 
THCS 3
Giáo dục HS THCS cá biệt.
1. Phương pháp tu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3.Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học giáo dục HS THCS cá biệt.

 
 
10

 
 
2

 
 
3

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

 

THCS
4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
1. Tìm hiểu môi trường giáo dục THCS
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt.
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập xử lí thông tin về môi tỷường giáo dục THCS

 
 
10
 
 
2
 
 
3

III. Hình thức BDTX:
+ BDTX tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể của tổ, trường....
IV. Đề nghị
 
Gửi ý kiến