Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 17-04-2013
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 541
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỌ XUÂN
TRƯỜNG TỂU HỌC BẮC LƯƠNG
Số: 01/2013/BDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Lương, ngày 18 tháng 04 năm 2013KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ Thông tư: 32/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
Căn cứ Công văn số: 2200/SGD&ĐT-GDCN, ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
Căn cứ Công văn số: 307/SGD&ĐT-GDCN, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên (Hướng dẫn bổ sung).
Căn cứ Công văn số: 62/PGD&ĐT-BDTX, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Phòng GD&ĐT Thọ Xuân về việc thực hiện chương trình BDTX giáo viên.
Trường Tiểu học Bắc Lương lập kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 với những nội dung sau đây:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
Thuận lợi: Đa số cán bộ giáo viên trong trường còn trẻ, khoẻ, nhiệt tình trong công tác; hăng say trong việc tự học tự bồi dưỡng và trong việc BDTX.
Trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn chiếm 88% đó là thuận lợi cho việc triển khai BDTX trong đơn vị.
Khó khăn: Một số cán bộ, giáo viên trẻ đang trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ nên cũng gặp không ít trong quá trình triển khai công tác BDTX trong đơn vị trong năm học 2013 - 2014.
II. Đặc điểm về đội ngũ
Số lượng CB, GV, NV
Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV
CBQL (BGH)
Giáo viên
Nhân viên
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

25
02
20
03

15
07
03

B. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX:
Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013 -2014 cho cán bộ, giáo viên.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Mã mô đun
TH1
TH3
TH5
TH7
TH8
TH10
TH12
TH13
TH14
TH15
TH16
TH17
TH21
TH29

Số lượng giáo viên lựa chọn
02
04
02
19
04
05
11
05
05
03
07
03
15
07

III. Hình thức BDTX:
BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, tổ chức
 
Gửi ý kiến