Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach Boi duong thuong xuyen ca nhan ( Chuan)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Huấn
Ngày gửi: 16h:28' 12-04-2013
Dung lượng: 143.5 KB
Số lượt tải: 594
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT HẬU LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CẦU LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /THCS

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2013 – 2014

Họ và tên GV: Ngô Thị Uyển
Trình độ chuyên môn: Đại học
Môn đào tạo: Văn – sử
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Ngữ văn 9, Lịch sử 9
Tổ trưởng Tổ khoa học xã học.
Thực hiện Công văn số: 2200 /SGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2012 về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
Thực hiện kế hoạch Số: 03/PGD&ĐT-HL ngày 04 tháng 01 năm 2013 V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
Căn cứ vào mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
Căn cứ tình hình cụ thể nhiệm vụ của trường THCS Cầu Lộc,cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013 -2014 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được đầu tư, đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn
- Ngoài hoạt động dạy học, GV còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như: làm công tác chủ nhiệm, công tác phổ cập, các hoạt động phong trào bề nổi …ảnh hưởng đến thời lượng tự học, tự BDTX.
- Tài liệu bồi dưỡng nội dung 1 và 3 không có đã gây khó khăn rất nhiều đến việc tự học, tự nghiên cứu của GV.
II. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
- Trang bị kiến thức về chính trị, thời sự, nghị quyết; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Thanh Hoá; chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục trung học cơ sở . Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên ; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX .
- Bội dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn ; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
- Phát huy vài trò nồng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên, …
- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung 1:
- Thời lượng: 30 tiết/ năm.
- Nội dung bồi dưỡng:
Trang bị kiến thức về chính trị, thời sự, nghị quyết; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Thanh Hoá: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về Giáo dục và Đào tạo; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế XH, giáo dục và Đào tạo của cả nước và của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với cấp THCS của Bộ Giáo dục và đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản l‎í giáo dục.
CỤ THỂ:
Nội dung cần bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian (tiết)

- Những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường nhận thức về tư tưởng chính trị
10

Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế XH, giáo dục và Đào tạo của cả nước và của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo

Nắm vững tình hình kinh tế- xã hội; Giáo dục và đào tạo của nước ta và của tỉnh Thanh Hoá trong hiện tại và tương lai.
10

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với cấp THCS của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Nắm vững nhiệm vụ năm học 2013-2014 do Bộ
 
Gửi ý kiến