Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach boi duong thuong xuyen ca nhan nam 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Tịnh
Ngày gửi: 21h:23' 01-04-2013
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 558
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT LANG CHÁNH
TRƯỜNG THCS QUANG HIẾN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Hiến, ngày 25 tháng 03 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hữu Tịnh
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mĩ thuật
Chức vụ: Giáo viên.
Tổ chuyên môn: Khoa học xã hội.
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật khối 6,7,8, 9;
I. Mục tiêu của việc BDTX:
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lang Chánh.
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT của huyện Lang Chánh.
- Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Giúp giáo viên trong trường thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính chủ động tích cực của học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh.
- Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
- Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
II. Nội dung BDTX:
- Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết )
Bồi dưỡng chính trị,
thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 (đối với mỗi ngành, cấp, bậc học) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
- Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Gắn nội dung giảng dạy với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
- Bồi dưỡng về phòng, chống ma túy và chất gây nghiện ở trường THCS
- Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết): Căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 mô đun (trong tổng số các mô đun thuộc chương trình BDTX) để bồi dưỡng trong năm học :

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
 
Gửi ý kiến