Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcs Đông Văn
Ngày gửi: 15h:59' 01-04-2013
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 1380
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN
TRƯỜNG THCS ĐÔNG VĂN

Số: 38/ KH-THCS Đông Văn
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Đông Văn, ngày 15 tháng 3 năm 2013

  

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Thực hiện Công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012 và Công văn số 307/SGD&ĐT-GDCN ngày 01/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên; Công văn số 69/PGD-BDTX ngày 04/3của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX giáo viên.
Trường THCS Đông Văn lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
* Thuận lợi: Năm học 2013 – 2014 trường có 08 lớp với 28 GV trực tiếp đứng lớp (đạt tỉ lệ 3.5 GV/1 lớp);
- Trình độ đào tạo:
+ Đại học:   23 Đ/c (CBQL: 02)
+ CĐSP: 8đ/c
- Bình quân tuổi đời:  38 (trẻ nhất: 31 tuổi; Cao nhất: 58 tuổi)
- Tư tưởng, đạo đức đội ngũ GV: 100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đa số cán bộ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học hỏi, tự học cao.
* Khó khăn: Một số đồng chí GV tuổi cao do đó việc tiếp cận Chương trình BDTX giáo viên còn hạn chế.
II. Đặc điểm về đội ngũ
Số lượng CB, GV, NV
Trình độ đội ngũ CBQL (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)
Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV
CBQL
(BGH hoặc BGĐ)
Giáo viên
Nhân viên
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

31
02
28
01
00
02
00
00
00
23
08
00

B. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX :
- CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
- Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
- Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
- Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thưc bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên).
b. Nội dung bồi
 
Gửi ý kiến