Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach BDTX giao vien - mon Dia lí THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 31-03-2013
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 1024
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VĨNH LỘC TRƯỜNG THSC VĨNH QUANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

- Họ và tên giáo viên: CHU VĂN VIỆT
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lí
- Chức vụ, tổ chuyên môn: Tổ trưởng tổ xã hội
- Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Địa lí khối 6, khối 7, khối 8.
I. Mục tiêu của việc BDTX:
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 58/CV-PGD&ĐT ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vĩnh Lộc về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014.
Thực hiện Kế hoạch của Trường THCS Vĩnh Quang về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học năm học 2013-2014 Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên với mục đích, yêu cầu như sau:
1. Mục đích
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục.
- Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng.
- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
- Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.

II. Nội dung BDTX:
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
+ Chuyên đề 1: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo.
+ Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Chuyên đề 3: Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo.
+ Chuyên đề 4:Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ giáo dục và đào tạo.
+ Chuyên đề 5: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục Thanh Hóa theo bậc học, cấp học và công văn số 58/CV-PGD&ĐT (hướng dẫn bổ sung) ngày 05 tháng 03 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Vĩnh Lộc bản thân lựa chọn chủ đề bồi dưỡng: “Địa lý địa phương Thanh Hóa”
3.Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết):
Căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư số 30, 31, 32, 33 ngày 08/8
 
Gửi ý kiến