Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach ca nhan BDTX nam 2013 - 2014 Toan THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trưởng
Ngày gửi: 17h:58' 31-03-2013
Dung lượng: 42.9 KB
Số lượt tải: 566
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT QUAN SƠN
TRƯỜNG THCS – DTNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quan Sơn, ngày 28 tháng 03 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Lê Văn Trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên – Tổ tự nhiên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệmđược giao: Tổ trưởng tổ Tự nhiên, giảng dạy bộ môn Toán 9, bồi dưỡng HSG Toán 9, chủ nhiệm lớp 9A

I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
 2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nội dung BDTX:
- Nội dung bồi dưỡng 1 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Thanh Hóa, tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước và của Tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với cấp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD & ĐT Thanh Hóa, Phòng GD & ĐT Quan Sơn; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.
- Nội dung bồi dưỡng 2 (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết):
Bồi dưỡng một số hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng môn Toán ở trường THCS
- Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết): Căn cứ chương trình BDTX của bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 môđun (trong tổng số41 môđun thuộc chương trình BDTX THCS) để bồi dưỡng trong năm học.


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
THCS
4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
1. Tìm hiểu môi trường giáo dục THCS
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh THCS
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS
10
2
3


THCS
6

Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
1.Tạo dựng môi trường học tập
2. Cập nhật và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh
Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
10
2
3

IV. Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục
THCS
10
Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
1. Khái niệm về rào cản
2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS
3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh
4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản
Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.
Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình học tập
10
2
3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
THCS
14
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu
 
Gửi ý kiến