Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quy chế chi tiêu nội bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Van Phuc
Ngày gửi: 20h:49' 27-03-2013
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
LĐLAO ĐỘNG - LẠC SƠN
CĐNGD - LẠC SƠN
CĐ TRƯỜNG TH CHÍ THIỆN

Số:03./QĐ - CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Thiện, ngày 22 tháng 03.năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng và quản lý tài sản
của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THIỆN

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí Công đoàn;
Căn cứ Hướng dẫn số 826/TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng đoàn phí Công đoàn;
Căn cứ Quyết định số 171/QĐ -TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở;
Căn cứ Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;
Căn cứ Hướng dẫn số 06/HĐ-LĐLĐ ngày 20/6/2012 của Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn về việc thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn;
Căn cứ dự toán ngân sách được Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn phê duyệt;
Căn cứ dự toán mức thu năm 2013 tại đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng và quản lý tài sản của Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3: Đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận: (Chủ tịch)
- Liên đoàn Lao động huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu.Quách Văn Phúc
LĐLAO ĐỘNG - LẠC SƠN
CĐNGD - LẠC SƠN
CĐ TRƯỜNG TH CHÍ THIỆNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Thiện, ngày 22 tháng 03.năm 2013


QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ, sử dụng và quản lý tài sản
của Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện năm 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CĐCS ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU XÂY DỰNG QUY CHẾ.
Nhằm tạo quyền chủ động trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính bảo đảm cho các hoạt động của Công đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trường và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.
Quản lý ngân sách Công đoàn là trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn.
Quản lý ngân sách Công đoàn thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện đồng thời chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên và Công đoàn cùng cấp.
II. NỘI DUNG THU, CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.
1. Thu ngân sách Công đoàn.
1.1. Thu đoàn phí Công đoàn:
Đoàn viên Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.
1.2. Các khoản thu khác:
Ngân sách Liên đoàn lao động huyện cấp hỗ trợ hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động của Công đoàn…
2. Phân phối ngân sách Công đoàn:
Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn, Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:
a) Chi phụ cấp cán bộ Công đoàn không chuyên trách:
Công đoàn trường Tiểu học Chí Thiện sử dụng 10% số thu đoàn phí công đoàn chi trả phụ cấp cho ban chấp hành công đoàn.
b) Chi hoạt động phong trào 80%.
Trong đó chi hỗ trợ tham quan, du lịch 10%; chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn 20%; trong tổng số kinh phí và đoàn phí Công đoàn được sử dụng.
c) Chi quản lý hành chính 10%.
3. Nội dung chi:
a) Phụ cấp cán bộ Công đoàn không chuyên trách:
Mức phụ cấp :
- Chủ tịch: 0,05 = 52.500đ/ tháng
- Uỷ viên kiêm kế toán:
 
Gửi ý kiến