Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach phat trien giao duc nam hoc 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:59' 20-03-2013
Dung lượng: 133.5 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT THUẬN CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH BÓ MƯỜI B
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 11/KH-BMB
Bó Mười, ngày 25 tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH
Phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014
Trường Tiểu học Bó Mười B


Căn cứ công văn hướng dẫn số 153/HD-PGDĐT ngày 23/02/2013 của Phòng GD&ĐT Thuận Châu về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2013 – 2014.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trong năm học 2012 - 2013. Nay trường TH Bó Mười B xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013 – 2014 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH
Năm học 2012-2013

Năm học 2012 – 2013 là năm học thứ hai quán triệt nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI. Tiếp tục thực hiện luật giáo dục năm 2005 và các nhiệm vụ đã đề ra. Trường Tiểu học Bó Mười B tiếp tục thực hiện nghị quyết số 40, 41/2000/QH10 và cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo Dục phát động, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo” Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng”.
Khái quát chung:
Năm học 2012 – 2013 Trường Tiểu học Bó Mười B đã và đang thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục học tập, quán triệt nghị quyết đại hội của Đảng đến tất cả cán bộ giáo viên trong toàn trường, tăng cường công tác giáo dục chính trị để nâng cao nhận thức và hiệu quả trong giáo dục.
2. Duy trì công tác tuyển sinh, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Tổ chức nhiều phong trào nhằm hạn chế học sinh bỏ học, khuyến khích học sinh đến trường.
3. Tập trung xây dựng trường học chất lượng, lớp học hiệu quả, duy trì sĩ số học sinh/ lớp theo kế hoạch đã đề ra, tu sửa cơ sở vật chất và sáng tạo đồ dùng dạy học. Xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”.
4. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp, đảm bảo thực hiện kỉ cương, nề nếp dạy học. Đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung trong toàn trường.
5. Phối hợp chặt chẽ với các gia đình và các đoàn thể trong xã, cùng với Đảng uỷ, Uỷ ban và cộng đồng cùng tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.
6. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các chế dộ chính sách đối với CBGV và chế độ NĐ 49 cho học sinh.
7. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và kỉ luật đối với giáo viên và học sinh trong toàn trường.
8. Phát động các đợt thao giảng chào mừng ngày 20/11 và 26/3…
II. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học 2012 – 2013:
Hệ thống mạng lưới trường lớp:
Năm học 2012 – 2013 toàn trường có 15 lớp với 392 học sinh trong đó:
Stt
Số lớp
Số Hs
Nữ

Khối 1
4
100
46

Khối 2
3
82
37

Khối 3
3
79
31

Khối 4
3
77
38

Khối 5
2
56
21

Tổng số
15
392
173

Về công tác tuyển sinh đầu cấp:
Tỉ lệ huy động học sinh đầu cấp: 100% ( Tỉ lệ học sinh/ dân số trong độ tuổi)
Tỉ lệ huy động học sinh đầu cấp học sinh trên địa bàn đạt 100%.
Công tác phổ cập giáo dục:
Trong năm học 2012 – 2013 nhà trường đã duy trì công tác phổ cập GDTHĐĐT đạt 84,6 %.
Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên:
Tổ chức biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Năm học 2012 – 2013 tính đến thời điểm làm kế hoạch nhà trường
có tổng số 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Trong đó: Ban giám hiệu: 02.
Giáo viên văn hoá: 15.
Giáo viên chuyên: 02
Hành chính: 01.
Công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị
 
Gửi ý kiến