Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach boi duong thuong xuyen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Luận
Ngày gửi: 21h:41' 17-03-2013
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên
CBQL và giáo viên trường TH&THCS Xuân Tăng
Năm học 2012 – 2013
                                                                                                                         
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
            Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2103;
            Căn cứ công văn số ……./KH – PGD&ĐT ngày …………….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012 – 2013;
            Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường TH&THCS Xuân Tăng lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2012 – 2013 như sau:
I. Mục đích:
            1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
            2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX.
            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên )
b. Nội dung bồi dưỡng 2:
Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè ngày …../8/2012 và hội nghị trực báo đầu năm học, gồm 04 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, làm công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và tác phẩm Đường Kách Mệnh”.
- Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 – Khóa XI
            - Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Huyện ủy Đam Rông trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, chính sách trong tỉnh, trong nước và thế giới.
            - Chuyên đề 4: Kết quả năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013.
            Kết quả bài thu hoạch của giáo viên, là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của giáo viên.
            2. Khối kiến thức tự chọn.
Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
            Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Trường TH&THCS Xuân Tăng quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng 07 mô đun sau:


Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
 
Gửi ý kiến