Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên của trường mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Đức Dũng
Ngày gửi: 10h:51' 13-03-2013
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 1204
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÚK
TRƯỜNG MG .................

Số: /KH-TH ..
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc


Krông Búk, ngày tháng năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC ………………

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;
Thực hiện Công văn số 1292/SGDĐT-TCCB ngày 23/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên; Công văn số …../PGDĐT ngày ……….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Búk về ……………………………………………..;
Trường ……….. …… lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 201…. – 201.. như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1. Tình hình nhà trường:
- Tổng số CBGVNV:
+ CBQL: . Trình độ Đại học Sư phạm: . CĐSP: .
+ Tổ chuyên môn :
+ Giáo viên: . Trình độ đạt chuẩn %
+ Nhân viên
2. Tình hình tổ chuyên môn
Có chuyên môn:
+ Tổ chuyên môn lớp …..:
+ Tổ chuyên môn lớp ….:
+ Tổ chuyên môn lớp …..:
+ Tổ văn phòng:
3. Những thuận lợi, khó khăn: a. Thuận lợi
……………………………………………………………………………….
b. Khó khăn:
……………………………………………………………………………….
II. Mục đích bồi dưỡng:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
Nhằm trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012-2013.
III. Nguyên tắc:
1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
IV. Đối tượng BDTX.
Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường.
V. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.
          1. Nội dung bồi dưỡng 1:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc MN
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
* Nội dung: thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, sách giáo khoa,
 
Gửi ý kiến