Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đỗ Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:33' 12-03-2013
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 467
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT QUẢNG XƯƠNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: …../KH-THCS-QC                                  
,Quảng Châu, ngày 12 tháng 3 năm 2013
 

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Quảng Châu
Năm học 2013 – 2014
                                                                        
            Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
            Căn cứ Kế hoạch số 2200/SGD&ĐT ngày 10/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
            Căn cứ Công văn số 19/PGD&ĐT ngày 14/1/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
            Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Quảng Châu lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
 
I. Mục đích:
            1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
            2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
 
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
 
III. Đối tượng BDTX.
            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
        1. Khối kiến thưc bắt buộc:
Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).
Nội dung này Bộ giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. Nhà trường sẽ triển khai ngay sau khi phòng giáo dục thông báo .
                     b. Nội dung bồi dưỡng 2:
TT
Nội dung
Số tiết

1
Tài liệu Ngữ văn địa phương Thanh Hoá
14

2
Tài liệu Lịch sử địa phương Thanh Hoá
8

3
Tài liệu Địa lý địa phương Thanh Hoá
8


 Kết quả điểm bài thu hoạch của CBQL và giáo viên, là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của giáo viên.
          2. Khối kiến thức tự chọn.
        Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
       Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. CBQL và giáo viên Giáo Trường THCS Quảng Châu thực hiện bồi dưỡng 04 mô đun sau:
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học
( tiết )
Thời gian học tập trung
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 
THCS 2
Hoạt động học tập của học sinh THCS
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

 
Gửi ý kiến