Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch XD Trường"An toàn về an ninh, trật tự" Năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:57' 11-03-2013
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 722
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG TH TRÀM CHIM 3

Số: 10 /KH-THTC3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tràm Chim, ngày 08 tháng 03 năm 2013


KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học đạt chuẩn ” an toàn về an ninh trật tự”
Năm 2013

Thực hiện thông tư số 23 /2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của bộ công an qui định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh , trật tự”
Thực hiện công văn số 52 /PGD-ĐT ngày 07tháng 03 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông “Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, nhà trường đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự"
Thực hiện kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 19/02/2013 của UBND thị trấn Tràm Chim, kế hoạch thực hiện Thông tư số: 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 cuua3 Bộ Công An quy định về khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”:
Ban vận động trường Tiểu Học Tràm Chim 3, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thông tư số 23 /2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an qui định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh , trật tự” với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Quyết tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong nhà trường.
- Việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đúng quy định, sâu rộng trong các khu dân cư, thị trấn, đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên, mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự trong nhà trường.
Thống nhất về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” trong tập thể đơn vị.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
- Nhà trường tổ chức quán triệt thường xuyên chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, nhân viên gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: tập trung quán triệt sâu rộng nội dung các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng, có hiệu quả cụ thể như sau:
- Chi bộ ra Nghị quyết, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường ký cam kết giao ước thi đua xây dựng trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự””:
- Mốc thời gian đánh giá phân loại nhà trường đạt chuẩn lấy mốc từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau.
- Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 23/2012/TT-BCA.
- Hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi về Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Tràm Chim, vào ngày 03 tháng 11 hàng năm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn, xét duyệt, công nhận.
- Hồ sơ đề nghị gồm:
1. Kế hoạch
2. Tờ trình
3. Báo cáo kết quả
4. Bản đăng ký phấn đấu, cam kết
5. Biên bản cuộc họp
2. Xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”:
- Hàng năm, nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gửi Thường trực Ban chỉ đạo
 
Gửi ý kiến