Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX Năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hoàng Quốc Tịch
Ngày gửi: 13h:51' 10-03-2013
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 13/KH- SGDĐT
An Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cấp THCS, THPT và GDTX
Năm học 2012-2013

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;
- Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
- Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 19/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 và các năm tiếp theo.
II. Nội dung, thời gian bồi dưỡng: 120 tiết/năm học/giáo viên.
1. Khối kiến thức bắt buộc (Nội dung 1,2)
a) Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết / giáo viên )
STT
Nội dung bồi dưỡng
Số tiết

1
Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau:
20 tiết

a
Đối với cấp THCS, THPT:


a.1
Bồi dưỡng công tác tư vấn học đường cấp THCS, THPT
10 tiết

a.2
Bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử trong giáo viên và CBQL cấp THCS, THPT
10 tiết

b
Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên:


b.1
Bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử trong giáo viên và CBQL TTGDTX.
10 tiết

b.2
Bồi dưỡng về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các TTGDTX
10 tiết

2
Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 tiết

a
Đối với cấp THCS, THPT:

a.1
Chỉ thị 2737 /CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

a.2
Thông tư 58 /2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

a.3
Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

a.4
Thông tư 13//2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

a.5
Các hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

b
Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên:

b.1
Chỉ thị 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013.

b.2
Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 05 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

b.3
Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

b.4
Các hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

b) Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết / giáo viên ) :
STT
Nội dung bồi dưỡng
Số tiết

1
Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau:
20 tiết

a
Đối với cấp THCS, THPT:


a.1
Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cấp THCS
 
Gửi ý kiến