Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mau To khai cap ho chieu cong vu, HCNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bo Ngoai giao
Người gửi: Nguyễn Trung Thành
Ngày gửi: 14h:14' 04-01-2013
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
BỘ NGOẠI GIAO
-Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm, phông nền mầu trắng. Ảnh chụp mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
-Ảnh chụp cách đây không quá 1 năm.
-Dán 1 ảnh vào khung này, đóng dấu giáp lai vào ¼ ảnh.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

TỜ KHAI
CẤP/ GIA HẠN/ SỬA ĐỔI/ BỔ SUNG
HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO


Họ và tên (chữ in):…………………………………………. ……
Sinh ngày:……….tháng…..…năm …………  Nam  Nữ
Nơi sinh:………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
Giấy chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày:………….tại:…………………………….
Nghề nghiệp:……………………………Cơ quan công tác:………………………………………….
Địa chỉ cơ quan…………………………………………………………Điện thoại ………………….
Chức vụ …………………………………….Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang): ……………………
Công chức/viên chức*: Loại…………..…Bậc………………….Ngạch………………………………
Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số………………….cấp ngày......./...../..........tại..............…………
hoặc/và hộ chiếu Công vụ số………………………….cấp ngày......./...../..........tại..............…………
Nay đi đến nước:...................................................Quá cảnh nước:..............................………………..
Mục đích chuyến đi:............................................................................................................……………
Dự định xuất cảnh ngày:............................Thời gian làm việc ở nước ngoài:....................……………
Số thứ tự.........................................trong Văn bản cử đi nước ngoài số ………..…ngày…../…/20….
Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài…………………………………………………..…….
Quan hệ gia đình
Họ và tên
Năm sinh
Địa chỉ

Cha
Mẹ
Vợ/chồng
Con
Con

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN
(Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc biên chế Nhà nước) hoặc Trưởng Công an phường (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước) xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh).

ngày……tháng……năm 20….
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


…………ngày… tháng… năm 20…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên) 
Gửi ý kiến