Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX Năm học 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Anh Tuấn
Ngày gửi: 20h:51' 17-12-2012
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 886
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
Tổ vật lý - ktcn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2012KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013Họ và tên giáo viên : Bùi Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Vật Lý
Dạy môn : Vật Lý
Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ thực tế nhà trường, trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục tiêu bồi dưỡng:
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát triển giáo dục trung học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học phổ thông, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên trung học phổ thông với yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.
- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên.
II. nội dung bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung 1:
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT:
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học phổ thông, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông.
b. Nội dung 2:
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (kể cả các dự án).
Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Nội dung 3:
Khối kiến thức tự chọn: Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
III. hình thức bồi dưỡng
1. Các nội dung bồi dưỡng 1,2:
- Tập trung (theo lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức,….)
- Hội nghị chuyên đề (do trường, tổ chuyên môn tổ chức,…..);
- Từ xa (do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái hướng dẫn);
2. Nội dung 3:
- Tự học, tự nghiên cứu (do giáo viên);
- Sinh hoạt tổ chuyên môn (do tổ chuyên môn tổ chức);
- Từ xa (qua Internat);
IV. tài liệu bồi dưỡng
- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.
- Các chỉ thị, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2012-2013, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- Khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu
 
Gửi ý kiến