Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen cap tieu hoc 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:21' 10-12-2012
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 431
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU
TRƯỜNG TH BÓ MƯỜI B
Số: 10/KH-THBMB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bó Mười, ngày 6 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
năm học 2012-2013

Căn cứ thông tư số 32 /2012-BGDĐTcủa ngày 08/11/2011 về việc ban hành  bồi dưỡng thường xuyên giáo tiểu học.
Căn cứ thông tư số 26 /2011-BGDĐT ngày 10/7/2012 về việc ban hành chương trình  bồi dưỡng thường xuyên giáo tiểu học
Căn cứ Kế hoạch số 994/ KH-SGDĐTcủa sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La  ngày 08/11/2012 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PGD&ĐT Thuận Châu  ngày 08/11/2012 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Trường tiểu học Bó Mười B xây dựng Kế hoạch về việc  bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2012 - 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại trường TH Bó Mười B. Bao gồm: 02 CBQL; 01nhân viên phục vụ và 17 GV.
          III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BDTX.
          1. Khối kiến thức bắt buộc:
          1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung: Thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, sách gioá khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học Tiểu học.
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)
- Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Nội dung: Thực hiện chương trình do Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương và phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn: (Gọi là nội dung bồi dưỡng 3)
- Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
- Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
  - Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên Tiểu học. 
- Mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo  Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012. Nội dung đăng kí:
+ Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
+ Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
+ Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
+ Tăng cường năng lực dạy học
3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để
 
Gửi ý kiến