Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de cuong tin 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thành Trí
Ngày gửi: 13h:50' 09-12-2012
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:
A. Khoi 8. B. Ngay_20_11. C. 14tuoi. D. Begin.
Câu 3: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:
A. Tên. B. Từ khoá. C. Biến. D. Hằng.
Câu 4: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
A. Const. B. Begin C. Var. D. Uses.
Câu 4: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b;
A. c= 8; B. c=3; C. c= 5; D. c= 13;
Câu 5: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
Câu 6: Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh if (45 mod 3 ) = 0 then X :=X+2; ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)
A.5 B. 9 C. 7 D. 11
Câu 7: Ta có 2 lệnh sau : x:= 8;
if x>5 then x := x +1; Giá trị của x là bao nhiêu:
A. 5 B. 9 C. 8 D. 6
Câu 8 : Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:
A. If <điều kiện> then ; Else ;
B. If <điều kiện> then ;
C. If <điều kiện> then , ;
D. If <điều kiện> then Else ;
Câu 9. Để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
A. Ctrl – F9 B. Alt – F9 C. F9 D. Ctrl – Shitf – F9
Câu 10. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 11. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
A. Var tb: real; B. Type 4hs: integer; C. const x: real; D. Var R = 30;
Câu 12: Để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím:
A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F10 D. Ctrl + F5
Câu 13: Cho X là biến số thực sau khi thực hiện lệnh gán X: =12.41; Để in ra màn hình như sau: X=12.41 Hãy chọn lệnh đúng:
A.Writeln(X); B. writeln(X:5);
C. Writeln( ‘X=’, X:5:2); D. Writeln( ‘X=, X:5:2’);
Câu 14: Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong NNLT Pascal?
A. Khoi 8 B. Tamgiac; C. Bai-tap-thuc-hanh D. beginprogram
Câu 15: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
Câu 16: Trong các chuong trình sau, chương trình nào không hợp lệ:

A. Ch­¬ng tr×nh 1
Program bai1;
Begin
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.

B. Ch­¬ng tr×nh 2
Program bai1;
Begin
Write (‘Chao cac ban!!’);
End.

C. Ch­¬ng tr×nh 3
Begin
Program bai1;
Write (‘Chao cac ban
 
Gửi ý kiến