Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liêu lớp Đảng viên mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đắc
Ngày gửi: 19h:02' 05-12-2012
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 4650
Số lượt thích: 12 người (trần anh linh, Phạm trung tín, uong binh, ...)
CÂU HỎI:
Phân tích vị trí, vai trò của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
BÀI LÀM:
Đảng viên có vị trí quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng cũng như đối với công cuộc xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Người thường nhắc nhở: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng đã khẳng định: đảng viên là một vấn đề chủ yếu trong xây dựng Đảng. Vai trò, vị trí của đảng viên đã được khẳng định cả về lý luận và thực tiễn trong suốt gần 80 năm qua và đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới hiện nay.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta, đảng viên là những người thừa nhận Cương lĩnh chính trị của Đảng, tự nguyện suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; đó là những người gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng việc tự nguyện tham gia vào một tổ chức cơ sở của Đảng, chịu sự quản lý của tổ chức đó; là những người kiên quyết, gương mẫu trong hành động cách mạng; đi đầu, tập hợp và lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. Vai trò, vị trí quan trọng của người đảng viên được thể hiện trên 4 vấn đề sau:
- Một là, đảng viên là người chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.
Trước hết, cần phải khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng chính là đội quân ưu tú nhất, là bộ tham mưu chính trị của gia cấp công nhân và là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Đảng ta hoạt động không vì mục đích tự thân của mình, mà chính là vì hạnh phúc của nhân dân, tức là nhằm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng Cộng sản Việt Nam trước hết là một tổ chức, Đảng là một cơ thể chính trị - xã hội sống, cho nên toàn bộ sức mạnh của Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ mỗi một thành viên trong tổ chức, từ mỗi tế bào cấu tạo nên Đảng, tức là từ từng người đảng viên. Nói cách khác, sức mạnh của Đảng phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của đội ngũ đảng viên. Đảng viên tồn tại gắn liền với tổ chức; chịu sự lãnh đạo, giáo dục, quản lý, kiểm tra của tổ chức. Tổ chức mạnh đảm bảo từng người mạnh, từng người mạnh khiến cả tổ chức mạnh. Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng cao, nội bộ càng ổn định, thì uy tín của Đảng đối với quần chúng càng lớn.
- Hai là, đội ngũ đảng viên là những người vừa có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.
Nếu cho rằng số lượng và chất lượng đảng viên là nhân tố hàng đầu quyết định sức mạnh của Đảng thì đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Người đảng viên phải có trách nhiệm tích cực đóng góp xây dựng đường lối chính trị, đồng thời tổ chức cho quần chúng tham gia xây dựng đường lối chính trị của Đảng. Sau khi có đường lối chính trị đúng đắn, người đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải thể hiện quan điểm của Đảng: “nói đi đôi với làm”.
Với vai trò này, đòi hỏi người đảng viên phải có lập trường chính trị vững vàng, trung thhành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng; có năng lực trí tuệ, am hiểu thực tiễn; có nhiệt tình cách mạng cao và năng lực hành động.
- Ba là, người đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
Đảng viên là tiền đề, là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Có đội ngũ đảng viên ưu tú, mới cung cấp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân những cán bộ tốt, đáp ứng với đòi hỏi của nhiệm vụ cách
 
Gửi ý kiến