Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cao tong ket hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Hiệp
Ngày gửi: 23h:21' 03-12-2012
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 824
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT LỤC NGẠN TRƯỜNGTHCS TÂN SƠN
                
Số: .../BC HTĐĐHCM               
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
 Tân sơn, ngày 02  tháng 12  năm 2012


BÁO CÁO TỔNG KẾT
“ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013
----------------------------------

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện công văn số 1381/SGD&ĐT – VP về tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.
Thực hiện kế hoạch số 376/PGD&ĐT V/v tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 của phòng GD&ĐT Lục Ngạn. Trường THCS Tân Sơn báo cáo tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và phương hướng nhiệm cụ năm 2013 như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Đánh giá tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong các hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học của nhà trường, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, … của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường.
Phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong đơn vị, phê bình, uốn nắn những lệch lạc, thiếu gương mẫu trong việc làm; khắc phục những hạn chế tồn tại trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
Việc tổng kết, đánh gái được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh qua loa, hình thức.
Tổng kết tập trung vào các nội dung chính làm nổi bật kết quả và những hạn chế, tồn tại thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện cụ thể năm 2013.
II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG: 
1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động đến cán bộ, giáo viên và nhân viên:
- Nhà trường đã tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho CBGV trong cơ quan về trách nhiệm, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng CBGV theo từng chức năng, nhiệm vụ của mình để từ đó giáo viên tự điều chỉnh các hành vi của bản thân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đồng thời quán triệt nghị quyết chi bộ Đảng đến từng Đảng viên cũng như CBGV trong nhà trường.
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã cho 100% CBGV đăng kí các nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc vận động “Hai không”, ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với giai đoạn 2 và xây dựng được hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động được Chi bộ tích cực thực hiện thông qua việc xây dựng panô về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên cập nhật và bổ sung các thông tin liên quan đến cuộc vận động; đồng thời tăng cường hiệu quả các bảng tin của các tổ chức đoàn thể.
- 100% CB-GV-CNV đăng ký làm theo, hiện nay đang tổ chức cho các tổ chuyên môn, các giáo viên đánh giá nội dung làm theo. Việc giám sát nội dung làm theo của nhà trường chủ yếu giao cho tổ chuyên môn thực hiện.
2. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động:
- Trong các hoạt động của tổ chuyên môn đều đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác nhằm đánh giá nhận xét, xếp loại CBGV trong năm 2012. Tất cả các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng BGH đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh ( có văn bản kèn theo).
- Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể xây dựng được 04 bảng tin, panô thông tin về việc thực hiện cuộc vận động tại Trường.
- Trong năm 2012 nhà trường đã đưa nội dung
 
Gửi ý kiến