Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm tự phê bình cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violet
Người gửi: Lý Kim Dung
Ngày gửi: 21h:22' 17-11-2012
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 8107
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH MỸ A ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: MẪU GIÁO Vĩnh Mỹ A, ngày 17 tháng 11 năm 2012


BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH CÁ NHÂN
Theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
----------------

Tôi tên: Lý Kim Dung, chức vụ: Giáo viên
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Mẫu Giáo Hoa Sen, xã Vĩnh Mỹ A.

Căn cứ kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 01/11/2012 của Ban Thường vụ Đảng úy V/v tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy theo tinh thền Nghị Quyết trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao, cũng như kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bna Thường vụ Huyện ủy và thong báo của Tổ giúp việc Đảng ủy về kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp cho các đống chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo tinh thền Nghị Quyết trung ương 4 (Khóa XI), bản than tôi xây dựng bản kiểm điểm như sau:

I. ƯU ĐIỂM:
Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
- Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chấp hành theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đề ra.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và xung quanh thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.
- Bản thân luôn gương mẫu trong công tác, chấp hành theo sự phân công của cấp trên, có trách nhiệm cao với công việc, luôn tự học hỏi nâng cao tay nghề

- Nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, đường lối chủ trưởng chính sách đổi mới của Đảng và Nhà Nước, tích cự tham gia học tập nghị quyết các cấp.
- Luôn đấu tranh chống mọi hành vi về suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, lối sống xa hoa.
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người đảng viên. Ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47 QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
- Luôn giữ gìn mối quan hệ gần gủi, mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Đóng góp ý kiến một cách trung thực, để khắc phục những khuyết điểm, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng chí, của đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.
2/ Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý:
Có ý thức trách nhiệm trong công tác không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt công việc đã được Chi bộ và cơ quan giao.
Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với chi bộ, cơ quan đang công tác và nơi cư trú Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Luôn tham gia các hoạt động do cơ quan, tổ chức đoàn thể và địa phương nơi cư trú tổ chức.
Thường xuyên sinh hoạt Đảng đúng định kỳ và đóng đảng phí đầy đủ.
Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương và cơ quan đơn vị nơi cư trú và nơi công tác.
Hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tác phong công nghiệp, có trình độ chuyên môn sâu rộng, mỗi cán bộ, đảng viên là chiến sĩ tiên phong trong mặt trận xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3/ Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao vai
 
Gửi ý kiến