Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm cá nhân theo tinh thần nghị quyết TW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 00h:00' 17-11-2012
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 3067
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐẮK HÀ
CHI BỘ TRƯỜNG TH NG. BÁ NGỌC
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Hà, ngày tháng 11 năm 2012


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình của cá nhân
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“ Một só vấn đề cấp bách về xây dưng Đảng hiện nay ”

Họ và tên :
Chức vụ:
Đơn vị công tác :

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 27/01/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI);
Căn cứ nội dung góp ý của của cơ quan, đơn vị, cá nhân và kiểm điểm tập thể chi bộ trường TH Nguyễn Bá Ngọc. Với chức trách, nhiệm vụ được giao được phân công Bản thân xin kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thời gian qua như sau:
1/ Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng :
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, lấy tư tường Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, đường lối chủ trưởng chính sách đổi mới của Đảng và Nhà Nước, tích cự tham gia học tập nghị quyết các cấp.
- Luôn đấu tranh chống mọi hành vi về suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, lối sống xa hoa.
- Thường xuyên truyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
- Không ngừng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người đảng viên. Ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Bản thân và gia đình luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng tiêu cực sách nhiễu, mưu lợi cá nhân, kiên quyết chống tham nhũng, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47 QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
- Luôn giữ gìn mối quan hệ gần gủi, mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Đóng góp ý kiến một cách trung thực, để khắc phục những khuyết điểm, tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng chí, của đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.
2/ Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý:
Có ý thức trách nhiệm trong công tác không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt công việc đã được Chi bộ và cơ quan giao.
Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với chi bộ, cơ quan đang công tác và nơi cư trú Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Luôn tham gia các hoạt động do cơ quan, tổ chức đoàn thể và địa phương nơi cư trú tổ chức.
Thường xuyên sinh hoạt Đảng đúng định kỳ và đóng đảng phí đầy đủ.
Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương và cơ quan đơn vị nơi cư trú và nơi công tác.
Hướng đến
 
Gửi ý kiến