Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bao cáo sinh hoat chuyen đề chi ủy chi bộ về 19 điều ĐV không đươc lam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Anh
Ngày gửi: 15h:42' 07-11-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 449
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN HƯƠNG
CHI ỦY-CHI BỘ 13

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Xuân Hương, ngày 5  tháng 11  năm 2012

 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11/2012
           Thực hiện CV số 95-CV/ĐU ngày 29/10/2012 của Đảng ủy xã Xuân Hương về việc hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo nội dung thực hiện Qui định số 47-QĐ/TƯ, ngày 01/11/2011 của BCHTW Đảng về những điều đảng viên không được làm. Chi ủy chi bộ 13-Trường THCS đẫ xây dựng đề cương triển khai sinh hoạt chuyên đề và thu được kết quả cụ thể như sau:             1. Công tác chuẩn bị: - Đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt và họp Chi ủy (hoặc Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên) để thống nhất trước nội dung. - Chi ủy thông báo trước 2 ngày cho đảng viên biết nội dung sinh hoạt chuyên đề, thời gian và địa điểm sinh hoạt. 2. Kết quả sinh hoạt chi bộ: - Thông báo tình hình đảng viên dự của chi bộ:
Tổng số đảng viên: 14; số đảng viên được miễn sinh hoạt: 0;
Tổng số đảng viên có mặt dự họp 14; số đảng viên vắng mặt: không
-Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm chi bộ cần tập trung thảo luận, chi bộ cử thư ký cuộc họp ghi nghị quyết. * Tiến hành các nội dung sinh hoạt: ( Thời gian tiến hành vào 7h30 phút ngày 3/11/2012; Tại Văn phòng nhà trường) - Bí thư chi bộ thay mặt chi ủy điều hành buổi sinh hoạt. Cụ thể là:  Bước 1: Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá nội dung thực hiện Qui định 19 điều đảng viên không được làm của đảng viên trong chi bộ.
Bước 2: Bí thư Chi bộ đọc 19 điều đảng viên không được làm cho các thành viên dự họp nghe để làm cơ sở góp ý; Bước  3: Bí thư Chi bộ cử Đ/c Phó BT Chi bộ đọc bản đánh giá việc thực hiện Qui định 19 điều đảng viên không được làm của đảng viên trong chi bộ Trong đó đã chỉ ra những mặt sau:
*Ưu điểm chính: - Luôn có tư tưởng vững vàng trong mọi tình huống,tin tưởng và trung thành với lí tưởng cách mạng,tuyệt đối trung thành với lí tưởng Mác –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nói viết, làm theo quan điểm của Đảng .Chấp hành mọi đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà Nước,tuyệt đối chấp hành Nghị Quyết của Đảng. Tuyên truyền vận động mọi người cùng chấp hành tốt.
- Sống giản dị hoà đồng với mọi người,thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí,tham nhũng,quan liêu,cựa quyền khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành Quy định số 19 của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm
-Tôn trọng lảnh đạo các cấp, tạo mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp, phát huy tính dân chủ ở cơ sở.
- Các đ/c Đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao luôn hoàn thành tốt, có chất lượng, luôn giữ vai trò lãnh đạo trong nhà trường trong chỉ đạo quần chúng, CBGV, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác kiểm tra ,giám sát, xây dựng đảng ở cơ sở được quan tâm thực hiện nghiêm túc đúng qui định.
* Một số tồn tại chính:
+ Về Ban chi ủy: Chỉ đạo việc thực hiện đôi khi còn chủ quan, duy ý chí có lúc chưa thường xuyên quyết liệt, ngại va chạm, nể nang. Chưa tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát thực hiện chưa đúng kế hoạch đã xây dựng đầu năm.
-Về công tác qui hoạch định hướng cán bộ chưa có chiến lược lâu dài, ổn định để tạo nguồn, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa thường xuyên.
+ Về đảng viên: Có một số đ/c Đảng viên có tuổi chưa tích cực trong công việc hiệu quả làm việc còn chưa cao, ngại va chạm . Một số đ/c còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa không chịu tăng cường bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị , chuyên môn nghiệp vụ nên chất lượng công việc chưa cao chưa lôi cuốn được sự ủng hộ của quần chúng nên vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt. Ý thức tham gia học tập nghị quyết và các đợt sinh hoạt chính trị thời sự của một số đ/c
 
Gửi ý kiến